Aftenposten Junior

Mor­mo­ren til Tadej får ikke lov å be­sø­ke ham

Man­ge nors­ke barn sav­ner beste­for­eld­re­ne sine som bor i ut­lan­det. – Jeg sav­ner å klem­me, sier Tadej.

- Tekst: Kris­tin Stor­rus­ten Foto: Jan Tho­mas Es­pe­dal

Hal­lo? Hal­lo?

Tadej snak­ker i te­le­fo­nen med mor­mo­ren, men nå er hun ikke der len­ger.

– Det er av og til dår­lig nett. Og mor­mor fin­ner ikke all­tid knap­pen for vi­deo, sier Tadej til Af­ten­pos­ten Junior.

Plut­se­lig fun­ker det. Tadej smi­ler, mor­mor smi­ler. Så snak­ker de sam­men på ser­bisk.

Tadej bod­de i Bos­nia før. Nå bor han i Oslo med mam­ma, pap­pa og lille­søs­ter Una (4).

Vondt i ma­gen

Det er over ett år si­den Tadej så beste­for­eld­re­ne sine. Han sav­ner dem.

– Det er som en hem­me­lig­het. Som å ha vondt i ma­gen og ikke vil­le si det til and­re, sier Tadej.

Beste­for­eld­re­ne hans får ikke lov å be­sø­ke Nor­ge på grunn av ko­ro­na­reg­le­ne. Kan­skje får de ikke be­sø­ke Nor­ge før ko­rona­pan­de­mi­en er fer­dig.

Vil­le reist på da­gen

Tadej vet hva han had­de gjort hvis han fikk vite at det er trygt å rei­se.

– Da vil­le jeg ringt beste­mor! Og så vil­le jeg spurt mam­ma og pap­pa om vi kan kjø­pe bil­lett med én gang. Sånn i mor­gen! Jeg vil­le helst dratt til Bos­nia.

Tadej og fa­mi­li­en får lov å rei­se til Bos­nia. Men da må de i ka­ran­te­ne når de kom­mer hjem. Da får ikke for­eld­re­ne gått på jobb, og der­med vil de ikke få lønn på to uker.

In­gen kos på in­ter­nett

Én ting Tadej har gått glipp av, er å fei­re sla­va som han plei­er. Det er en stor fest som er van­lig i ser­bis­ke fa­mi­li­er. Da sam­ler fa­mi­lie og ven­ner seg for å spi­se og kose seg.

– Det var rart å va­ere her i år. Vi snak­ket sam­men på vi­deo. Men man kan ikke kose på in­ter­nett. Jeg sav­ner å klem­me, sier han.

 ??  ?? Mor­mor
Tadej(10)
Mor­mor Tadej(10)
 ??  ?? Selv om Tadej og mor­mor snak­ker ofte sam­men på vi­deo, sav­ner han å klem­me hen­ne.
Selv om Tadej og mor­mor snak­ker ofte sam­men på vi­deo, sav­ner han å klem­me hen­ne.
 ??  ??
 ??  ?? I fjor var mor­mor på be­søk. Tadej og Una hen­tet hen­ne på fly­plas­sen.
I fjor var mor­mor på be­søk. Tadej og Una hen­tet hen­ne på fly­plas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway