Aftenposten Junior

Krabbein­va­sjon på cam­ping­tur

Mid­da­gen ble ikke helt som dis­se fa­mi­lie­ne had­de plan­lagt.

- Tekst: Mar­grethe Skeie Foto: Pri­vat

Vi satt og prøv­de å spi­se mid­da­gen vår, og plut­se­lig var det ko­koskrab­ber over­alt. De klat­ret på bena våre, på bor­de­ne, og en klat­ret til og med opp på gril­len! skri­ver mam­ma Amy Lue­tich til Af­ten­pos­ten Junior.

Det­te skjed­de da hun, fa­mi­li­en hen­nes og to and­re fa­mi­li­er ny­lig var på cam­ping­tur på Chris­t­mas­øya (Jule­øya) i In­dia­ha­vet, der de bor.

Kan klat­re i tra­er

Ko­koskrab­ber kan bli opp­til 1 me­ter lan­ge og veie over 4 kilo. De er kjent for å kun­ne knu­se ko­kos­nøt­ter med de ge­dig­ne klør­ne sine. Og de kan klat­re opp i tra­er!

Det bor flest ko­koskrab­ber i ver­den på Chris­t­mas­øya.

Fa­mi­lie­ne la mer­ke til rundt 20 ko­koskrab­ber da de kom, men mat­luk­ten fikk enda fle­re til å kom­me frem fra gjemme­ste­det sitt.

Én av dem som spis­te mid­dag med alle krab­be­ne krab­ben­de rundt om­kring, var Jacob (7). Han tel­te krab­be­ne han så.

– Jeg tel­te 52! for­tel­ler han.

Løf­tet dem opp

Jacob fikk job­ben med å løf­te krab­be­ne og flyt­te dem til­ba­ke der de hø­rer hjem­me. Ko­koskrab­ber be­ve­ger seg sak­te. Der­for rakk de ikke å ta noe av ma­ten til fa­mi­lie­ne.

Ble dere red­de?

– Barn på den­ne øya vokser opp om­gitt av dyre­liv. De svøm­mer med del­fi­ner og hai­er og er om­gitt av krab­ber og fug­ler, så in­gen ble red­de, skri­ver Amy Lue­tich.

Men de syn­tes det var uvan­lig å se så man­ge ko­koskrab­ber sam­ti­dig.

 ??  ??
 ??  ?? Det krab­bet ko­koskrab­ber over­alt da fa­mi­lie­ne prøv­de å spi­se. De størs­te ko­koskrab­be­ne kan bli 80 år gam­le.
Det krab­bet ko­koskrab­ber over­alt da fa­mi­lie­ne prøv­de å spi­se. De størs­te ko­koskrab­be­ne kan bli 80 år gam­le.
 ??  ??
 ??  ?? Chris­t­mas­øya
Chris­t­mas­øya
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway