Aftenposten Junior

– Jeg blir så flau av mam­ma

- Hil­sen Per Art­hur

Hei!

Mam­ma prø­ver all­tid å va­ere mor­som foran ven­ne­ne mine. Jeg blir så flau over hen­ne. Hva kan jeg si til hen­ne så hun ikke blir lei seg?

Hil­sen gutt (13)

Hei, og takk for spørs­mål!

Jeg kan godt for­stå at du sy­nes det­te er en ut­ford­ring.

Jeg og man­ge and­re har for­eld­re som le­ker at de er ko­mi­ke­re når vi har ven­ner på be­søk.

Prø­ver å va­ere kul

Det er helt for­ståe­lig at man blir flau når for­eld­re prø­ver å va­ere mor­som­me el­ler enda ver­re – prø­ver å va­ere ku­le foran ven­ne­ne dine.

Det er helt inna­for å spør­re mam­ma el­ler pap­pa om de kan­skje kan dem­pe hu­mo­ren litt.

Men det er også vik­tig å ta litt la­er­dom av for­eld­re­ne våre når de hol­der på sånn.

Ikke far­lig å prø­ve

Noe av det vik­tigs­te vi la­erer oss i li­vet, er å va­ere oss selv uten at vi må be­kym­re oss over hva and­re ten­ker om oss.

Mam­ma­en din har mye mer tre­ning enn deg i å vite hvem hun er. Og hun gir deg en ver­di­full lek­se når hun prø­ver å va­ere mor­som. Da vi­ser hun deg at det ikke er far­lig å prø­ve.

Liv­lig og glad

Selv om du blir flau over mam­ma­en din, er det ikke sik­kert ven­ne­ne dine sy­nes det er flaut å se på hen­ne.

Kan­skje ven­ne­ne dine sy­nes mo­ren din er liv­lig og glad. Kan­skje det at hun tul­ler, til og med gjør at de fø­ler at hun er en de kan sto­le på.

Dum­me deg ut

Du er 13 år og kom­mer til å la­ere mye om deg selv i åre­ne frem­over. Men hvis du la­erer å sto­le på deg selv sånn som mam­ma­en din gjør, og ikke er redd for å bli flau el­ler «dum­me» deg ut, har din mor la­ert deg noe vik­tig.

Egent­lig kan du va­ere glad for at din mor er som hun er. Hvis al­ter­na­ti­vet had­de va­ert det mot­sat­te, tror jeg du vil­le sav­net den mor­som­me si­den hen­nes.

Men det er lov å spør­re om hun kan­skje kan dem­pe vit­sin­gen lit­te grann. Men husk at du sam­ti­dig for­tel­ler hen­ne at du er glad for at hun er den hun er.

Lyk­ke til!

Egent­lig kan du va­ere glad for at din mor er som hun er.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway