Aftenposten Junior

Fant krigs­skip fra and­re ver­dens­krig

Til­fel­dig­he­ter gjor­de at et gam­melt tysk krigs­skip ny­lig ble opp­da­get på ha­vets bunn.

- Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie

For 43 år si­den ble det lagt ned to sto­re strøm­kab­ler mel­lom Nor­ge og Dan­mark. In­gen viss­te hva som lå like ved kab­le­ne.

Et stort mys­te­ri­um

His­to­ri­en star­ter 9. april for 80 år si­den: da­gen Tysk­land an­grep Nor­ge.

Krigs­ski­pet Karls­ruhe le­det det tys­ke an­gre­pet på Kristiansa­nd. Sam­me etter­mid­dag, da ski­pet for­lot byen, ble det skutt ned av en en­gelsk ubåt.

Ski­pet sank og ble lig­gen­de på 490 me­ters dyp.

Opp­da­get vra­ket

For tre år si­den opp­da­get in­ge­ni­ø­ren Ole Pet­ter Hob­ber­stad at det tro­lig lå et vrak i naer­he­ten av strøm­kab­le­ne.

Tre ka­no­ner

I som­mer be­stem­te Hob­ber­stad og kol­le­ge­ne hans på ski­pet Olym­pic Tau­rus å sjek­ke vra­ket. De send­te ned en ubåt som kan fil­me.

– Vi skjøn­te gans­ke fort at vra­ket var fra kri­gen. Me­tal­let på ski­pet var bøyd ut­over. Det skjer ikke uten en eks­plo­sjon, for­kla­rer han.

De styr­te ubå­ten opp over si­den på ski­pet. Plut­se­lig fikk de øye på tre ka­no­ner.

Når skjøn­te dere at det var et tysk krigs­skip?

– Da vi så et hake­kors, sier Hob­ber­stad.

På skatte­jakt

Hob­ber­stad og de and­re for­sto raskt at vra­ket de had­de fun­net, kun­ne va­ere his­to­risk.

– Det er så stort som det kan bli. For oss var det som en skatte­jakt og så plut­se­lig fin­ne skat­ten, sier han og ler.

Hvor­dan er det å ten­ke på at du kom­mer i his­to­rie­bø­ke­ne?

– Ak­ku­rat det er gøy. Det er vel­dig mor­somt å job­be med å fin­ne ut av det som lig­ger på ha­vets bunn, sier Hob­ber­stad.

NRK skrev om det his­to­ris­ke fun­net først.

Tan­ken på at det var et krigs­skip, slo meg ikke, sier Hob­ber­stad til Af­ten­pos­ten Junior.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway