Aftenposten Junior

Tror ski­pet blir lig­gen­de

-

Karls­ruhe er det enes­te av de sto­re krigs­ski­pe­ne som ikke har va­ert fun­net. Krigs­ski­pet lå langt unna der man tid­li­ge­re har trodd.

– Ski­pet kan ha dre­vet gans­ke langt da det sank, sier pro­fes­sor May-Brith Oh­man Ni­el­sen.

Hva vil skje med ski­pet nå?

– Det vir­ker helt uten­ke­lig at ski­pet tas opp. In­gen mu­se­er har råd til å ha og ta vare på det. Ski­pet hver­ken kan el­ler bør he­ves, sier Oh­man Ni­el­sen.

Som man­ge and­re sy­nes hun det er vel­dig gøy at krigs­ski­pet er fun­net.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway