Aftenposten Junior

Am­bu­lanse­mann som kan fly!

- Hvis et men­nes­ke er i nød, må am­bu­lan­sen

kom­me raskt.

Der­for har en en­gelsk am­bu­lan­se-or­ga­ni­sa­sjon nå kom­met med en ny idé: å bru­ke jet-drakt.

Jet-drakt er en slags sekk som gjør at man kan fly. For­ri­ge uke ble jet-drak­te­ne tes­tet.

Tes­ten var en suk­sess. De hå­per jet-drak­te­ne kan bru­kes til å hjel­pe folk ras­ke­re.

 ??  ?? I frem­ti­den kan am­bu­lanse­per­so­nell kan­skje bru­ke dis­se drak­te­ne i ste­det for bi­ler.
I frem­ti­den kan am­bu­lanse­per­so­nell kan­skje bru­ke dis­se drak­te­ne i ste­det for bi­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway