Aftenposten Junior

28.000 men­nes­ker mis­ter job­ben i Disney

- På grunn av ko­rona­vi­ru­set

har Disney måt­tet sten­ge sine for­nøy­el­ses­par­ker. Det har de tapt mye pen­ger på.

Der­for sier Disney at 28.000 av de­res an­sat­te i USA ikke kan job­be for dem len­ger.

Le­de­ren av Dis­neys for­nøy­el­ses­par­ker, Josh D’Ama­ro, sier av­gjø­rel­sen knu­ser hjer­tet hans, men at det er nød­ven­dig.

Dis­neys for­nøy­el­ses­par­ker i Or­lan­do (USA), Pa­ris (Frank­ri­ke), Shang­hai (Ki­na), Tokyo (Ja­pan) og Hong­kong har åp­net igjen. Men faer­re slip­per inn enn før på grunn av ko­ro­na-reg­le­ne.

 ??  ?? Gjes­ter med munn­bind i Disney World i Or­lan­do, USA.
Gjes­ter med munn­bind i Disney World i Or­lan­do, USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway