Aftenposten Junior

Hvor­for kan ikke beste­for­eld­re­ne til dis­se bar­na kom­me på be­søk?

-

– På grunn av ko­ro­na­en kan ikke folk fra alle land kom­me til Nor­ge. Hvis beste­mo­ren el­ler beste­fa­ren din bor i et land som er uten­for EU, så kan de dess­ver­re ikke kom­me nå. Jeg skjøn­ner godt at man­ge sy­nes det er dumt, sier Mo­ni­ca Mae­land.

Bos­nia, der Tadejs mor­mor bor, er ikke med i EU.

Når kan de få lov til å kom­me?

– Vi vil ikke sten­ge noen ute. Men vi må va­ere for­sik­ti­ge og åpne Nor­ge sak­te for å hind­re smit­te fra ut­lan­det. Det går mer ut­over noen enn and­re. Nå har det va­ert en øk­ning i smit­te i Nor­ge. Hvis ut­vik­lin­gen igjen blir bed­re, vil vi åpne for fle­re, sier hun.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway