Aftenposten Junior

Had­de va­ert bed­re uten lek­ser

-

Jeg sy­nes ikke vi bur­de ha lek­ser. Noe forsk­ning vi­ser at lek­ser øker for­skjel­le­ne mel­lom barn. De som al­le­re­de er skole­flin­ke, kan bli litt flin­ke­re av lek­ser. Men de som ikke er så skole­flin­ke, kan bli mye mind­re flin­ke av lek­ser. Der­med bi­drar lek­ser til stør­re for­skjel­ler mel­lom barn. Lek­ser kan stres­se oss for­di man kan føle press på at man må gjø­re dem helt rik­tig. Man­ge barn kan føle at de ikke er bra nok, og at de all­tid må bli flin­ke­re. Vi får mind­re fri­tid hvis vi ikke gjør lek­se­ne så fort. Men det er ikke bare ne­ga­tivt å ha lek­ser. Mye av fri­ti­den vår går til skjerm­bruk. Der­for kan det va­ere po­si­tivt med lek­ser. Det kan også va­ere fint å re­pe­te­re det vi har la­ert på sko­len. Selv om det er noe po­si­tivt med lek­ser, sy­nes jeg det had­de va­ert bed­re uten lek­ser. Jeg sy­nes hel­ler vi kun­ne hatt litt leng­re skole­da­ger og kan­skje 15 mi­nut­ter le­sing hver dag. Kir­sten (10)

 ??  ?? Vi vil gjer­ne
Send høre din me­ning! inn din me­ning bil­de av deg og et selv til post@af­ten­pos­ten­junior.no
Vi vil gjer­ne Send høre din me­ning! inn din me­ning bil­de av deg og et selv til post@af­ten­pos­ten­junior.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway