Aftenposten Junior

Hvor­for ren­ner ikke van­net over?

-

Hei, Andreas!

Jeg lu­rer på hvor­dan van­net kan gå høy­ere enn kan­ten på glas­set UTEN å ren­ne ut?

Hil­sen Pau­li­ne (8)

Takk for et spen­nen­de spørs­mål, Pau­li­ne.

Det ser nes­ten ma­gisk ut når van­net bu­ler opp over kan­ten på glas­set. Men det er ikke tryl­ling. Det er fy­sikk.

Spen­nen­de sa­ker

Et vann­glass be­står av mil­lio­ner av bitte­små vann­mo­le­ky­ler. De sklir rundt hver­and­re. Der­for er van­net fly­ten­de.

Men i kan­te­ne skjer det spen­nen­de sa­ker. Der hvor van­net mø­ter glas­set el­ler luf­ten, hol­der mo­le­ky­le­ne seg fast i hver­and­re, så alle pe­ker i sam­me ret­ning.

Det blir til en hin­ne. Nes­ten en slags sne­rk sånn som man får på ka­kao­en.

Løpe på van­net

Den­ne hin­nen i over­fla­ten gjør at in­sek­ter kan løpe på van­net. Den gjør at en drå­pe kan hen­ge yt­terst på kra­nen når du har skrudd igjen.

Og den gjør at du kan fyl­le glas­set litt mer enn opp til kan­ten.

Prøv det­te!

Her er et lite for­søk: Legg en 10- el­ler 20-kro­ning på bor­det.

Få hele fa­mi­li­en til å gjet­te hvor man­ge vann­drå­per det er plass til oppå myn­ten før det ren­ner ut på bor­det.

Så kan du bru­ke en tann­pir­ker, bly­ant el­ler te­skje til å dryp­pe én og én drå­pe ned på myn­ten. Hvor man­ge får plass før bor­det blir vått?

Du kom­mer til å bli over­ras­ket.

Lig­ge oppå van­net

Et an­net for­søk som vi­ser hin­nen på van­net, er å leg­ge en bin­ders på top­pen av van­net i glas­set.

Hvis du er ve­e­e­el­dig for­sik­tig, skal det gå an å få bin­der­sen til å lig­ge oppå van­net, selv om den egent­lig er for tung. Litt sånn som in­sek­te­ne gjør det.

Hin­nen på top­pen av van­net kom­mer av noe som he­ter over­flate­spen­ning.

Det er en spen­ning på over­fla­ten til van­net. Den hol­der vann­mo­le­ky­le­ne sam­men.

Hil­sen Andreas

 ??  ?? Det er så van(n)ske­lig ikke å søle!
Det er så van(n)ske­lig ikke å søle!
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway