Aftenposten Junior

Måt­te tre­ne på Face­time og fot­ball­bane

Da ko­rona­vi­ru­set kom, måt­te Mina og Ju­lie tre­ne an­ner­le­des. Det har gjort dem til bed­re dan­se­re, tror de.

- Tekst: Nicholas Bergh Foto: Sig­ne Dons

Før dan­se-NM ny­lig var Ju­lia litt ner­vøs: Hun skul­le kon­kur­re­re mot lille­søs­ter Mina for førs­te gang.

– Jeg vil­le ikke at hun skul­le slå meg, sier Ju­lia.

Men etter en lang dag med dans kom re­sul­ta­tet: Ju­lia ble nor­ges­mes­ter i beg­ge danse­gre­ne­ne, slow og free­style, for dem un­der 14 år.

Vil­le ikke slut­te

Lille­søs­ter Mina ble num­mer to i beg­ge gre­ner. Søst­re­ne me­ner de er blitt flin­ke­re de sis­te må­ne­de­ne.

Men det har ikke va­ert så lett. I mars fikk de nem­lig be­skjed om at de ikke kun­ne tre­ne hos danse­klub­ben 2 Dan­ce len­ger på grunn av ko­rona­vi­ru­set.

Vur­der­te dere å slut­te da?

– Nei. Det had­de jeg ikke lyst til! sier Ju­lia.

– Jeg li­ker dan­sing så mye at jeg kun­ne ikke slut­te på grunn av et vi­rus! sier Mina.

Face­time-tre­ning

I ste­det be­gyn­te de å ten­ke på hvor­dan de kun­ne fort­set­te.

Jen­te­ne dan­set i kjel­le­ren der de bor på Skedsmo­kor­set, mens tre­ner Se­lina Jappee fulg­te med via Face­time. Tre­ne­ren spil­te mu­sik­ken så jen­te­ne kun­ne høre den fra mo­bi­len.

– Det vans­ke­ligs­te var å føl­ge ryt­men, for noen gan­ger kun­ne mu­sik­ken hop­pe ut litt, sier Mina.

Flaut å tre­ne

Snart fikk de ny idé: De be­gyn­te å tre­ne på fot­ball­ba­nen der de bor.

Noen som spil­te fot­ball, be­gyn­te å se på dem.

– Jeg syn­tes det var flaut, sier Ju­lia.

Nes­ten som nor­malt

Men jen­te­ne fø­ler an­ner­le­des tre­ning har gjort dem til bed­re dan­se­re.

Og nå tre­ner de som nor­malt igjen. I hvert fall nes­ten.

– Vi må hol­de av­stand, sier Mina.

– Og spri­te hen­de­ne når vi kom­mer inn, sier Ju­lia.

 ??  ?? Ju­lia(13)
Mina ble num­mer to i NM, på grunn av søs­te­ren Ju­lia: – At Ju­lia slo meg, var ikke så far­lig.
Ju­lia(13) Mina ble num­mer to i NM, på grunn av søs­te­ren Ju­lia: – At Ju­lia slo meg, var ikke så far­lig.
 ??  ??
 ??  ?? Søst­re­ne mye tre­ner sam­men
Søst­re­ne mye tre­ner sam­men

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway