Jeg ser et blen­den­de hvitt lys

Aftenposten - - Kommentare­r - Pi­nar Ciftci skue­spil­ler, Oslo

Jeg er en 26 år ung norsk skue­spil­ler, ut­dan­net på Tea­ter­høg­sko­len i Nord-Trøn­de­lag (tidl. HiNT) fra 2013 til 2016. Jeg har tyr­kisk­kur­dis­ke for­eld­re, men jeg er født og opp­vokst på øst­kan­ten i Oslo. Jeg var én av tre ikke-et­nisk nors­ke skue­spil­le­re av 14 som ble ut­ek­sa­mi­nert fra HiNT i 2016. På KHiO var det én av åtte ut­ek­sa­mi­ner­te som var ikke-et­nisk norsk, og på Aka­de­mi­et i Fred­rik­stad var det én av ni. Etter endt ut­dan­ning har jeg ikke hatt jobb på noen av in­sti­tu­sjons­teat­re­ne.

Jeg står midt i sam­fun­net. Her ute ser jeg Nor­ge, og det er gult, rødt, svart, hvitt, rosa, blått, grønt, oran­sje, in­di­go, fio­lett, lil­la, brunt, tur­kis, ly­se­rosa, ne­ongult, konge­blå, kar­mo­sin­rødt, lil­la­hvitt, gam­mel­rosa, lyst grønn­blått, asur­blått, lyst cyan­blått, lyst tur­kis­blått, lyst hav­grønt, akva­ma­rin og så vi­de­re. Sam­men ut­gjør det­te mitt vak­re Nor­ge.

Nes­ten kritt­hvitt en­sem­ble

Der in­ne ser jeg skue­spil­le­re som spil­ler in­ter­es­san­te, klas­sis­ke ka­rak­te­rer; alt fra Shake­spea­res Ham­let til Mo­liè­res Don Juan, mu­si­ka­ler der ho­ved­rol­le­ne blir spilt av sam­me skue­spil­ler år etter år. Jeg ser et ty­de­lig fler­tall av et­nisk nors­ke navn på teat­re­nes nett­si­der: Trøn­de­lag Tea­ter (0 ikke­et­nisk nors­ke), Det Nors­ke Teat­ret (16 ikke-et­nisk nors­ke av 90 skue­spil­le­re, der 11 av de 16 er med i The Book of Mor­mon), Na­tio­nal­thea­tret (fem ikke­et­nisk nors­ke av 90 skue­spil­le­re, Den Na­tio­na­le Sce­ne (tre ikke-et­nisk nors­ke av 40 skue­spil­le­re), Tea­ter Ib­sen (en ikke-et­nisk norsk av al­le som har job­bet der si­den Tho­mas Bye ble tea­ter­sjef).

Tea­ter­sje­fe­ne an­set­ter kun én av fem ny­ut­dan­ne­de ikke-et­nisk nors­ke skue­spil­le­re i en­sem­blet fra de tre of­fent­li­ge tea­ter­høg­sko­le­ne i 2016. Hvor­for ser dere ikke nød­ven­dig­he­ten av å an­set­te fle­re ikke et­nisk-nors­ke på teat­re­ne de­res når dere har et nes­ten kritt­hvitt en­sem­ble?

De syv et­nisk-nors­ke skue­spil­ler­ne og én ikke et­nisk-norsk i I is anot­her på Gru­som­he­tens Tea­ter ma­ler seg svar­te for­di de skal spil­le afri­ka­ne­re. Had­de dere ikke klart å spil­le afri­ka­ne­re uten å male dere svar­te?

På Oslo Nye Tea­ter i Hvem har aeren? spil­ler skue­spil­ler Ine Ma­rie Wil­man ho­ved­rol­len som en mus­limsk dame sam­men med sine kritt­hvi­te kol­le­ger. He­le cas­tet er et­nisk nors­ke. Hvor­for kun­ne dere ikke ha et blan­det cast med ikke-et­nisk nors­ke og et­nisk nors­ke?

La oss se da­gens Nor­ge

Der in­ne ser jeg et blen­den­de hvitt lys som bo­rer og bren­ner seg inn i pu­pil­le­ne mine. Jeg ser svart el­ler hvitt. Jeg er in­gen hud­far­ge. Jeg er en norsk skue­spil­ler som re­pre­sen­te­rer all­menn­he­ten og vir­ke­lig­he­ten pr. dags dato. Jeg vil se he­le farge­spek­te­ret, med al­le sine de­talj­rike ny­an­ser, ikke svart el­ler hvitt. Jeg vil se da­gens Nor­ge på sce­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.