Tenk nytt om fast­lege­ord­nin­gen

Aftenposten - - Kommentarer -

«SAM­LET SETT er det nok grunn til å tro at fast­le­ge­ne og fast­lege­tje­nes­ten står over­for fle­re ut­ford­rin­ger frem­over».

Slik av­slut­tes en ana­ly­se fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) om fast­lege­ord­nin­gen som ble pub­li­sert man­dag. Det er den sis­te gjen­nom­gan­gen som teg­ner et bil­de av en fast­lege­ord­ning un­der press. Den fin­ner blant an­net at an­tall kon­sul­ta­sjo­ner ved lege­kon­to­re­ne har økt i pe­rio­den 2010–2017. Det sam­me har alle ty­per kon­takt mel­lom lege og pa­si­ent.

Øk­nin­gen i fast­le­ge­nes ar­beids­meng­de er høy­ere enn øk­nin­gen i le­geres­sur­ser som er av­satt til ar­beid med liste­pa­si­en­ter, er kon­klu­sjo­nen til SSB.

MAN­GE fast­le­ger i dag job­ber alt­så uri­me­lig mye. I gjen­nom­snitt ar­bei­der de 55,6 ti­mer i uken. Det er én hel ar­beids­dag mer i uken enn i 2014.

Sam­ti­dig er en re­krut­te­rings­kri­se i ferd med å ta form. Sa­er­lig i dis­trik­te­ne, men også i en­kel­te byer, sli­tes det med å få tak i nok fast­le­ger for å dek­ke be­ho­vet. Halv­par­ten av lan­dets kom­mu­ner har pro­ble­mer med å re­krut­te­re fast­le­ger, og ti av lan­dets størs­te kom­mu­ner mel­der at si­tua­sjo­nen har for­ver­ret seg be­ty­de­lig si­den i fjor. Ord­nin­gen slik den fun­ge­rer i dag, er ikke ba­ere­kraf­tig.

SSBs ana­ly­se vi­ser en uba­lan­se i ar­beids­meng­de og le­geres­sur­ser som må tas på det størs­te al­vor. Det er sta­tens an­svar på kort sikt å sør­ge for at fast­lege­ord­nin­gen ikke bry­ter sam­men mens det ut­ar­bei­des til­tak og løs­nin­ger på si­tua­sjo­nen.

På lang sikt har alle par­ter et an­svar for at ord­nin­gen i frem­ti­den er ut­for­met på en god og ba­ere­kraf­tig måte. Par­te­ne som nå ar­bei­der med hvor­dan frem­ti­dens fast­lege­ord­ning skal se ut, må snu alle stei­ner og va­ere inn­stilt på kom­pro­mis­ser.

Det be­tyr blant an­net at le­ge­ne ikke auto­ma­tisk kan for­ven­te at de skal ar­bei­de mind­re, men be­hol­de sam­me lønn som de har i dag. En mu­lig løs­ning som bør ut­prø­ves i stør­re om­fang, er om fle­re fast­le­ger skal bli kom­mu­nalt an­satt, noe som vil gi mye mer for­ut­sig­bar­het for ny­ut­dan­ne­de le­ger. Fi­nan­sie­rings­mo­del­len må også gås i søm­me­ne.

STATEN og kom­mu­ne­ne må på sin side er­kjen­ne at det blant an­net gjen­nom sam­hand­lings­re­for­men er til­falt fast­lege­led­det alt­for man­ge opp­ga­ver de sis­te åre­ne. Fast­lege­stil­lin­gen må igjen gjø­res at­trak­tiv for le­ger un­der ut­dan­nel­se og ny­ut­dan­ne­de. Opp­gave­for­de­lin­gen mel­lom fast­le­ger og and­re in­stan­ser må der­for dis­ku­te­res. For å mins­ke ar­beids­be­last­nin­gen på fast­le­ger, er det na­tur­lig å se på for­søk der and­re yr­kes­grup­per som syke­plei­er, helse­sek­reta­er el­ler fy­sio­te­ra­peut kan ta over opp­ga­ver.

Fast­le­ger ut­gjør na­vet i Hel­se-Nor­ge, og de er en vik­tig del av hel­he­ten. En frem­ti­dig løs­ning for ord­nin­gen kre­ver at alle par­ter for­la­ter sine kjepp­hes­ter og ten­ker hel­het­lig nytt.

For å mins­ke ar­beids­be­last­nin­gen på fast­le­ger, er det na­tur­lig å se på for­søk der and­re yr­kes­grup­per som syke­plei­er, helse­sek­reta­er el­ler fy­sio­te­ra­peut kan ta over opp­ga­ver

FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCAN­PIX

Hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.