– Hva det­te en­der med kom­mer an på va­e­ret de nes­te uke­ne

Aftenposten - - Nyheter - HANS O. TORGERSEN HAN­NE CHRISTIANSEN SHAGHAYEGH YOUSEFI

Varme­re­kor­der over hele ver­den kan knyt­tes til klima­end­rin­ger, me­ner fors­ke­re.

– Jeg tok 20 kvi­ger fra bei­te og inn i fjø­set igjen i går for­di det var så dår­lig med gress der ute. Jeg har ald­ri før tatt inn dyr fra bei­te om som­mer­en, for­tel­ler bonde Jens Kogstad. Han dri­ver med melke­kyr, kjøtt­pro­duk­sjon og korn på Gjerd­rum i Akers­hus.

Mens sto­re de­ler av sør- og øst­lan­det ko­ser seg med sol­skinn og tem­pe­ra­tu­rer opp­un­der 30 gra­der, byr som­mer­tør­ken på ut­ford­rin­ger for Kogstad og hans kol­le­ger.

Den 11. juli vis­te Fôr­for­mid­ling. no, et nett­sted som kob­ler bøn­der som tren­ger fôr med bøn­der som har fôr til overs, at nes­ten 30.000 dyr mang­ler fôr i Nor­ge.

Man­ge bøn­der for­be­re­der seg nå på å slak­te de­ler av bu­ska­pen for­di de reg­ner med at de ikke får nok gress til vin­te­ren.

Tyn­ne åkre

Korn­åkre­ne til Kogstad og de and­re bøn­de­ne i om­rå­det ser ved førs­te øye­kast fine ut.

– Kjø­rer du for­bi i bil ser det bra ut, men går du ut på åke­ren så ser du at det er tynt. Det som er i ferd med å skje er at kor­net vis­ner før de får ma­tet seg, det vil si før na­e­rin­gen går fra de grøn­ne blade­ne og opp i kor­net og dan­ner sti­vel­se, sier Kogstad.

Van­lig­vis reg­ner man med at en god korn­åker kan gi 600 kilo korn pr. de­kar.

– På Ro­me­ri­ke vil jeg tro vi i år har fra åkre der det ikke er noe å tres­ke, til de som kan gi 300 kilo. Hva det­te en­der med, kom­mer an på va­e­ret de nes­te to-tre uke­ne.

Uvan­lig varm som­mer

Nor­ge er in­ne i sin ver­ste som­mer­tør­ke på 71 år. Mai må­ned var den var­mes­te på 100 år.

Den ame­ri­kans­ke me­teoro­lo­gen Nick Humph­rey skri­ver på sin blogg at tem­pe­ra­tu­re­ne i Skan­di­na­via og det nord­li­ge Si­bir kom­mer som et re­sul­tat av et eks­tremt sterkt og ved­va­ren­de høy­trykk.

Varme­re­kor­der

Over hele den nord­li­ge halv­kule har det va­ert re­gist­rert re­kord- tem­pe­ra­tu­rer. I den lil­le fiske­byen Qu­ri­yat i Oman ble det på det la­ves­te målt 42,6 varme­gra­der, noe som gir be­gre­pet trope­natt en helt ny be­tyd­ning.

I den al­ge­ris­ke byen Ouargla ble det re­gist­rert 51,3 varme­gra­der den 6. juli.

Kan knyt­tes til klima­end­rin­ger

– Selv om en­kelt­re­kor­der ikke kan knyt­tes di­rek­te opp til klima­end­rin­ger, kan det ra­set av re­kor­der vi har hatt i år gjø­re det, sier Bjørn Hall­vard Sam­set, forsk­nings­le­der ved CICERO Sen­ter for klima­forsk­ning.

– Nå er gjen­nom­snitts­tem­pe­ra­tu­ren al­le­re­de blitt en grad var­me­re enn for 100 år si­den. Da får man sli­ke varme­re­kor­der som man har sett i år.

Også se­nior­fors­ker Ras­mus Be­ne­stad ved klima­av­de­lin­gen på Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt sier det er en sam­men­heng mel­lom tør­ken her hjem­me og he­te­bøl­ge­ne i res­ten av ver­den.

– Alt hen­ger sam­men. Høy­trykk i Ca­na­da på­vir­ker strøm­nin­ge­ne fra vest til øst og der­med tem­pe­ra­tu­re­ne her hjem­me, sier Be­ne­stad.

Han sier fel­les­nev­ne­ren med alle he­te­bøl­ge­ne er glo­bal opp­var­ming.

– Vil det si at vi kan for­ven­te fle­re sli­ke som­re frem­over?

– Vi kan ikke va­ere ikke sik­re, men vi må va­ere for­be­redt på det. Tro­lig er det­te de førs­te teg­ne­ne til kon­se­kven­se­ne av glo­bal opp­var­ming, og det blir sann­syn­lig­vis mer av det i frem­ti­den.

Ska­per trøb­bel

Var­men og tør­ken fø­rer med seg en rek­ke and­re uøns­ke­de kon­se­kven­ser her hjem­me:

Grunn­vanni­vå­et syn­ker

Det kan igjen føre til høy­ere strøm­pri­ser og la­ve­re vann­stand i el­ver, skri­ver yr.no. Det er vann­ings­for­bud i fle­re kom­mu­ner.

Skog­brann­fa­ren øker Knusk­tørr jord gir stør­re fare for brann, sa­er­lig i kom­bi­na­sjon med lyn- og tor­den­va­er. Hittil i år har det va­ert over 300 skog­bran­ner.

Også ba­er­se­son­gen på­vir­kes. Bringe­ba­ere­ne meld­te sin an­komst fle­re uker for tid­lig, mens NTB mel­der at jord­ba­er­se­son­gen snart er over – mer enn en må­ned tid­li­ge­re enn van­lig.

FOTO: SKJERMDUMP / YR.NO

Over hele den nord­li­ge halv­kule er det satt varme­re­kor­der de sis­te 15 må­ne­de­ne. Fra Yr.no, le­vert av Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt og NRK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.