Lis­ten over ri­siko­re­du­se­ren­de til­tak

Aftenposten - - Nyheter -

Ve­te­ri­na­er­in­sti­tut­tet kon­klu­de­rer med at de tre førs­te vil kun­ne ha en be­ty­de­lig ri­siko­re­du­se­ren­de ef­fekt hvis de gjen­nom­fø­res: Im­port fra om­rå­der med li­ten drøv­tyg­ger­po­pu­la­sjon.

Im­port fra om­rå­der hvor grov­fôret som skal im­por­te­res, er pro­du­sert uten hus­dyr­gjød­sel i pro­duk­sjons­året.

Im­port fra om­rå­der som kan do­ku­men­te­re lav pre­va­lens (lav an­del) el­ler in­gen fore­komst av de smitte­trus­le­ne som er vur­dert.

Im­port fra ei­en­dom­mer som prak­ti­se­rer høy stub­bing ved fôr­høs­ting.

Ut­sor­te­ring av grov­fôr som er av dår­lig kva­li­tet el­ler for­uren­set med jord og an­net or­ga­nisk ma­te­ria­le enn grov­fôr.

Im­por­te­re grov­fôr som er en­si­lert (en­si­la­sje har med vann­inn­hol­det i foret å gjø­re).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.