Har fått håp om nytt norsk re­gel­verk for po­ker

Aftenposten - - Nyheter - ARNFINN MAUREN

Det nors­ke po­ker­mil­jø­et hå­per det skal pres­ses frem et mer li­be­ralt syn på spil­let.

– Hvis av­gjø­rel­sen blir opp­rett­holdt i lag­manns­ret­ten, så tror jeg det må skri­ves et nytt re­gel­verk, sier Si­gurd Eske­land, pre­si­dent i Norsk Po­ker­for­bund og tal­s­per­son for 2000 med­lem­mer.

For en uke si­den kom Oslo ting­rett med en kjen­nel­se som fast­slo at det er «skjel­lig grunn til mis­tan­ke om at det er be­gått en straff­bar hand­ling» i lo­ka­le­ne til po­ker­klub­ben Nor­we­gi­an Po­ker Team i Oslo.

Av­gjø­rel­sen ble be­grun­net med at det had­de va­ert ar­ran­gert kon­tant­spill i lo­ka­le­ne.

Så­kal­te tur­ne­rings­spill – der alle spil­ler­ne kjø­per seg inn med et visst an­tall sje­ton­ger på for­hånd – er der­imot ikke et lot­te­ri, kon­klu­de­rer ret­ten.

Po­li­ti­et har an­ket kjen­nel­sen, mens nors­ke po­ker­spil­le­re be­skri­ver det som en sei­er.

– Det­te er en kjen­nel­se som ser det litt fra po­ker­spil­le­rens side. Slik lov­ver­ket er i Nor­ge i dag, er det ikke til­pas­set po­ker. Det­te kan for­hå­pent­lig bi­dra til å end­re på det.

– Men det fin­nes jo en for­skrift til lo­ven som spe­si­fi­se­rer reg­le­ne for po­ker. Her til­la­tes venne­lagspo­ker samt et år­lig NM. Ak­ti­vi­te­ten i den­ne klub­ben, også tur­ne­rings­de­len, har jo va­ert i strid med den­ne for­skrif­ten?

– Ja, men den­ne for­skrif­ten er blitt pres­set inn i en lov der den ikke hø­rer hjem­me.

– Ba­sert på fer­dig­he­ter

– Sen­tralt i ret­tens kjen­nel­se er spørs­må­let om hvor stor grad fer­dig­het spil­ler inn i po­ker, som er av­gjø­ren­de for om spil­let kan de­fi­ne­res som lot­te­ri. Hvor mye er til­fel­dig i po­ker, etter din mening?

– Det blir et an­slag, men etter min mening er 75–80 pro­sent av spil­let ba­sert på fer­dig­he­ter. Det er etter vår mening til­strek­ke­lig for at po­ker ikke fal­ler inn un­der lo­vens de­fi­ni­sjon av lot­te­ri.

Eske­land me­ner til­fel­dig­he­te­ne ofte ut­gjør en stør­re an­del i tur­ne­rings­spill enn i kon­tant­spill, for­di tur­ne­rin­ger er skapt for å va­ere fer­dig på et gitt tids­punkt.

Ret­ten kom til den stikk mot­sat­te kon­klu­sjo­nen, at det er kon­tant­spill som har mest til­fel­dig­he­ter i seg.

– Etter vår opp­fat­ning har ikke ar­gu­men­ta­sjo­nen for fer­dig­het i kon­tant­spill kom­met godt nok frem i førs­te om­gang, og det­te hå­per vi blir bed­re be­lyst i anke­sa­ken.

Eske­land pre­si­se­rer at for­bun­det øns­ker of­fent­lig re­gu­le­ring av po­ker, for ek­sem­pel gjen­nom Norsk Tip­ping el­ler Norsk Riks­to­to.

FOTO: ROLF ØHMAN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.