Sør­get for at la­get kun­ne sen­ke skuld­re­ne

Aftenposten - - Sport -

De nors­ke ryt­ter­ne skul­le ikke vin­ne, men det ble da i det mins­te etappe­sei­er til et lag med norsk inn­slag.

Dan Mar­tin fra UAE stakk med en kilo­me­ter igjen i den sis­te stig­nin­gen og vant. Han er sam­men­lag­tryt­te­ren på la­get til Alex­an­der Kristoff.

– Det er flott fø­lel­se å få en sei­er i Tour de Fran­ce. Jeg tenk­te at jeg skul­le gi det en sjan­se til tross for vin­den, sa Dan Mar­tin.

Den 31 år gamle iren, som er født og opp­vokst i Bir­ming­ham i Eng­land, holdt unna for Pier­re Latour, som tok an­nen­plas­sen. Ale­jan­dro Val­ver­de ble num­mer tre. For­ri­ge gang Mar­tin vant en Tour-etap­pe var i 2013.

– I dag ble det gjort mye godt lag­ar­beid. Det­te let­ter tryk­ket på hele la­get, sa Alex­an­der Kristoff etter at det hele var over.

UAE har bygd opp et slag­kraf­tig lag, og det var stilt sto­re for­vent­nin­ger til la­get. Der­for var det en stor let­tel­se at la­get en­de­lig kun­ne bok­føre en sei­er.

In­gen norsk etap­pe

Ar­ran­gø­re­ne had­de lagt opp til en spek­ta­ku­la­er av­slut­ning på den sjet­te etap­pen av ver­dens størs­te syk­kel­ritt. Fi­na­len hand­let om å kjø­re den brat­te bak­ken opp til Mûr-de-Bre­tag­ne to gan­ger med leg­ger og lår ful­le av melke­syre.

Av­slut­nin­gen pas­set ikke noen av de nors­ke ryt­ter­ne. Ed­vald Boas­son Ha­gen had­de sig­na­li­sert i fle­re da­ger at av­slut­nin­gen opp til Mûr uan­sett kom til å bli alt for tøff.

Han kjør­te da også som opp­trek­ker for Di­mension Da­tas mann som var sett ut som den de sat­set på den­ne etap­pen. Da de gikk inn i den sto­re fi­na­len opp stig­nin­gen, gled Ed­vald Boas­son Ha­gen til side og over­lot an­sva­ret til ne­der­len­de­ren Tom-Jel­te Slag­ter.

– Jeg føl­te det al­le­re­de da vi kjør­te bak­ken førs­te gang, at jeg ikke var i stand til å kjem­pe helt der frem­me. Da var det bare rett og rik­tig at vi sat­set alt på han som kun­ne pres­te­re.

Fa­vo­rit­ter som fal­ler

Nå lyk­kes ikke den unge ne­der­len­de­ren i sitt for­søk på å opp­nå en an­sten­dig plas­se­ring til et Di­mension Data-lag som har hatt en skuf­fen­de åp­ning av Tour de Fran­ce.

Fle­re av sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne fikk pro­ble­mer. Frank­ri­kes håp Ro­main Bar­det had­de trøb­bel og tap­te et halv­mi­nutt. Det sam­me gjor­de Tom Du­mou­lin som had­de am­bi­sjo­ner om å kla­re å kjem­pe i top­pen helt til Pa­ris. Han tap­te 53 se­kun­der.

FOTO: CHRISTOPHE ENA, AP/NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.