VM er blitt en po­li­tisk sei­er for Russ­land

Aftenposten - - Sport - Per An­ders Jo­han­sen Af­ten­pos­tens kor­re­spon­dent

Har du sett VM-kamp på TV? Det blir tatt til inn­tekt for å støt­te Russ­land.

Mens Harry Ka­ne og Lu­ka Mo­dric var­met opp til semi­fi­nale­opp­gjø­ret mel­lom Kroa­tia og Stor­bri­tan­nia, had­de to av ver­dens vik­tigs­te po­li­ti­ke­re sitt pri­va­te lil­le VM-vor­spiel i Krem­l­pa­las­set.

Un­der på­skudd av å se VM-fi­na­len ble Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu in­vi­tert til Mosk­va av pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin.

I rea­li­te­ten ble fot­ball­tu­ren brukt til å av­gjø­re et av de vans­ke­ligs­te spørs­må­le­ne i Sy­ria-kri­gen.

Iføl­ge is­ra­els­ke di­plo­ma­ter ble Pu­tin og Ne­tanyahu eni­ge om at As­sad blir sit­ten­de. Til gjen­gjeld skal Iran og de­res grup­per trek­kes helt ut.

Det­te er bare ett av man­ge sto­re – og små – ek­semp­ler på hvor­dan VM i Russ­land er blitt ett av de mest po­li­ti­ser­te sports­be­gi­ven­he­te­ne vi har sett.

Topp-mø­te­ne un­der VM

Kreml bru­ker fes­te­ne i VIP-rom­me­ne på fot­ball­are­na­ene som be­vis på at Russ­land ikke len­ger iso­lert i ver­den, men tvert imot re­spek­tert og be­und­ret.

Un­der åp­nings­kam­pen møt­tes Pu­tin og Saudi-Ara­bias mek­tigs­te mann, kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man.

Selv om sjei­ke­ne var ra­sen­de over det yd­my­ken­de ta­pet, klar­te kron­prin­sen og Pu­tin å bli eni­ge om å fort­set­te sam­ar­bei­det om olje­pro­duk­sjo­nen, noe som har hatt be­ty­de­li­ge føl­ger på olje­pri­sen.

Et stort an­tall pre­si­den­ter, stats­mi­nist­re og stats­over­ho­der har be­søkt VM-kam­pe­ne, blant an­net Frank­ri­kes pre­si­dent, Spa­nias kon­ge og en rek­ke stats­rå­der fra EU-land.

At Tysk­land sen­sa­sjo­nelt ut­slått, var en strek i reg­nin­gen. Der­med ble det ikke noe VM-topp­møte mel­lom Ange­la Mer­kel og Vla­di­mir Pu­tin i Mosk­va.

Det rus­sis­ke VM-di­plo­ma­ti­et kan bli kro­net med enda stør­re sei­er søn­dag un­der fi­na­len:

Rus­ser­ne prø­ver å få til et his­to­risk møte mel­lom Pa­le­sti­nas pre­si­dent og Is­ra­els stats­mi­nis­ter mens Frank­ri­ke og Kroa­tia skal av­gjø­re mes­ter­ska­pet.

Så langt har is­rae­ler­ne sagt blankt nei.

– Ukrai­na hei­et på oss

– Bri­tis­ke medi­er ly­ver om Russ­land, har va­ert en gjen­nom­gangs­tone i in­ter­vju­er i de stat­li­ge TV­ka­na­le­ne med bri­tis­ke fot­ball­fans.

Da 4,5 mil­lio­ner ukrai­ne­re så Russ­land-Spa­nia på ukrainsk TV, ble det tol­ket i Mosk­va som at «det ukrains­ke fol­ket» støt­ter Russ­land.

– Våre ukrains­ke ven­ner og na­bo­er hei­et på det rus­sis­ke lands­la­get, sa Du­ma-re­pre­sen­tan­ten Dmi­trij Svisjtsjev i ko­mi­te­en for Fy­sisk kul­tur, sport, tu­ris­me og ung­doms­spørs­mål til avi­sen Sport-Ex­press.

Rus­sis­ke na­sjo­na­lis­ter me­ner fot­ball-VM er et vik­tig skritt på vei­en til å gjen­rei­se Sov­jet­unio­nen:

«At folk i Mol­do­va el­ler Ukrai­na hei­er på det rus­sis­ke la­get, vi­ser at man­ge men­nes­ker i det post­sov­je­tis­ke om­rå­det ser på Russ­land som sitt land», hev­der avi­sen Svo­bo­na­ja Pres­sa.

– Det er mer hu­mant å erob­re folk og land på den­ne må­ten. En fot­ball er mye bed­re enn ra­ket­ter og gra­na­ter.

Ria No­vos­ti me­ner VM har vist at «ikke-li­be­ra­le» og «ikke-de­mo­kra­tis­ke» land fun­ge­rer minst like bra som «de­ka­den­te, li­be­ra­le de­mo­kra­ti­er».

«Mektig pa­trio­tisk do­ping»

5000 jour­na­lis­ter fra over 30 land har i over en må­ned sendt rap­por­ter om den vel­lyk­ke­de fot­ball­fes­ten og smi­len­de, venn­li­ge rus­se­re.

«Vi har alle sett at fot­ball er en mektig form for pa­trio­tisk do­ping, i en god be­tyd­ning av or­det», me­ner avi­sen Ga­ze­ta.ru.

«Vi vis­te ver­den at Russ­land er et åpent, avan­sert og kos­mo­po­li­tisk land. Men å for­and­re vårt land til det bed­re er mye vans­ke­li­ge­re enn å vin­ne en fot­ball­kamp.»

Fot­ball og NATO

Kreml er ikke de enes­te som har prøvd å sco­re uten­for fot­ball­ba­nen:

Da Kroa­tia slo ut Russ­land, ble føl­gen­de mel­ding lagt ut på NATO:

«De gjen­va­eren­de 4 @Fi­faWorldCup-la­ge­ne er fra NATO-land», skrøt NATOs in­for­ma­sjons­av­de­ling på Twit­ter.

Mel­din­gen ut­løs­te ra­sen­de re­ak­sjo­ner i Russ­land, med an­kla­ger om at NATO prøv­de å gjø­re po­li­tikk av VM.

Et par av de sveit­sis­ke fot­ball­spil­ler­ne ut­løs­te også skan­da­le da de hyl­let Ko­so­vo etter å ha sco­ret mål mot Ser­bia.

«AE­re til Ukrai­na»

Den kroa­tis­ke for­svars­spil­le­ren Do­ma­goj Vi­da, man­nen som red­det Kroa­tia i kam­pen mot Russ­land, la ut en vi­deo etter kam­pen til gamle kol­le­ger i fot­ball­klub­ben Dy­na­mo Kiev:

-AE­re til Ukrai­na, det­te er en sei­er for Dy­na­mo og Ukrai­na.

Det­te ble i fle­re rus­sis­ke medi­er tol­ket som «VMs størs­te skan­da­le». Kroa­te­ne prøv­de å dem­pe det rus­sis­ke ra­se­ri­et ved å spar­ke en as­sis­tent, og FIFA ga en bot.

– Jeg øns­ker å be om unn­skyld­ning til det rus­sis­ke folk, sa Vi­da på rus­sisk TV.

Det­te var ikke nok til å roe ned ha­tet.

Hver gang Vi­da fikk bal­len un­der semi­fi­na­len, pep tu­sen­vis av rus­se­re på tri­bu­nen.

Egypt har le­vert kla­ge til FIFA etter at lan­dets su­per­stjer­ne Mo­ha­med Sa­lah ble brukt til PR av Tsjet­sje­nias be­ryk­te­de le­der Ramzan Ka­dyrov.

– Har le­gi­ti­mert Pu­tins Russ­land

– VM har le­gi­ti­mert Pu­tins Russ­land, skri­ver den rus­sis­ke his­to­ri­ke­ren Sergej Med­ved­ev i Re­pub­lic.

– Fot­ball-VM mar­ke­rer et åpen­bart skif­te: Sank­sjo­ner og boi­kott er mis­lyk­ket. En mil­lion fot­ball­fans og venn­lig­sin­ne­de medi­er vil le­gi­ti­me­re at Pu­tins Russ­land er et «nor­malt land», selv med sin auto­kra­tis­ke makt, me­ner Med­ved­ev.

And­re rus­sis­ke kom­men­ta­to­rer me­ner VM har ført til stør­re end­rin­ger enn rus­sisk op­po­si­sjon har klart på fle­re år­ti­er:

–«Et fan­tas­tisk VM har euro­pa­fi­sert Russ­land. VM har vist oss at vi rus­se­re har mer til fel­les med euro­pe­ere enn vår ar­ka­is­ke, ob­sku­ran­te makt­eli­te» , kon­klu­de­rer Anas­t­sia Mironova i en kom­men­tar i Ga­ze­ta.ru.

FOTO: ALEX­AN­DER SAFONOV, AP/NTB SCABPIX

Pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin spil­ler fot­ball på Den røde plass un­der et FIFA-ar­ran­ge­ment mens VM på­går.

Mosk­va

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.