Om to år kom­mer fot­bal­len ga­ran­tert hjem

Aftenposten - - Sport - Af­ten­pos­ten i Russ­land Odd In­ge Aas

Lør­dag spil­ler Eng­land om VM-bron­se. Så skal de byg­ge et best mu­lig lag frem mot en mu­lig EM-fi­na­le på Wem­bley i 2020.

Til tross for at hele Eng­land sang det igjen og igjen, fot­bal­len «kom ikke hjem» i år hel­ler.

Det gjør den der­imot om to år, da spil­les EM-semi­fi­na­le­ne og -fi­na­len på Wem­bley i mes­ter­ska­pet UEFA har valgt å spre i 12 byer over hele Euro­pa.

– Vi prø­ver igjen i EM om to år. Vi har et ungt og uer­fa­rent lag, og in­gen for­ven­tet at vi skul­le gå så langt nå. Alt vi kan gjø­re er å for­bed­re oss, in­di­vi­du­elt og som lag, sier Harry Ka­ne.

For­ri­ge gang en­gelsk­men­ne­ne spil­te en in­ter­na­sjo­nal semi­fi­na­le var i EM på hjemme­bane i 1996. Ka­ne er opp­tatt av at det ikke må bli like len­ge til nes­te gang.

– Det kan ikke gå over 20 år til det skjer igjen. Vi må byg­ge vi­de­re på drøm­me­ne våre, sier Ka­ne.

Af­ten­pos­ten spur­te VMs topp­sco­rer om det fø­les som om en VM-semi­fi­na­le var en sjan­se som bare kom­mer en gang i li­vet.

– Vi vet ikke om den­ne mu­lig­he­ten kom­mer igjen så ofte. Vi le­det 1–0 til pau­se og var i en god po­si­sjon. Det vil all­tid va­ere sånn at du ser til­ba­ke og ten­ker at du kun­ne gjort noe an­ner­le­des, men det er en del av fot­bal­len.

Ikke len­ger på sand­grunn

I 2020-EM vil kam­pe­ne i den ene av de seks grup­pe­ne spil­les på Wem­bley og Hamp­den Park i Glas­gow. Lon­don er også vert­skap for en åt­tende­dels­fi­na­le. Der­med kan det blir man­ge kam­per på hjemme­bane for Ga­reth Sout­h­ga­tes menn.

Ky­le Wal­ker me­ner at la­get nå byg­ger et hus som står på en so­lid grunn­mur.

– Tid­li­ge­re har det nok va­ert bygd på sand. Nå har vi lagt et godt fun­da­ment, så må vi bare fort­set­te å sør­ge for at vi byg­ger et im­pe­ri­um fra det, sier Man­ches­ter City-spil­le­ren.

La­get for­lot Mosk­va vel vi­ten­de om at de har skapt en vold­som be­geist­ring hjem­me i Eng­land. Lør­dag spil­ler de bronse­fi­na­le mot Bel­gia i Sankt-Pe­ters­burg, men uan­sett ut­fall der er ut­gangs­punk­tet for vei­en vi­de­re enn helt an­nen enn den var etter det yd­my­ken­de ta­pet for Is­land i EM for to år si­den.

Sang til ett på nat­ten

Den gan­gen ble de lat­ter­lig­gjort både ute og hjem­me. Ons­dag ble sup­por­ter­ne stå­en­de til klok­ken ett på nat­ten, mens de sang og ven­tet på at Sout­h­gate skul­le kom­me ut og mot­ta en ny run­de med hyl­lest.

– Når du sam­men­lig­ner fan­sens re­ak­sjon etter kam­pen med den som var for to år si­den, så for­tel­ler det spil­ler­ne at det kan va­ere en po­si­tiv opp­le­vel­se og er­fa­ring å spil­le for Eng­land. Det vi­ser dem at lan­det er vel­dig stolt over det de har gjort og må­ten de har spilt. Det vil va­ere mye po­si­tivt å ta med seg vi­de­re, sier Sout­h­gate.

Både han og spil­ler­ne var kla­re på at en bronse­fi­na­le i ut­gangs­punk­tet er kam­pen in­gen har lyst til å spil­le, men at de er inn­stilt på å gjø­re det bes­te ut av det og frem­stå på en god måte.

Ka­ne var i hvert fall klar på at han vil spil­le.

– Vi skal spil­le med så mye stolt­het som mu­lig, men vi vil fort­satt va­ere lei oss og ten­ke på hva som kun­ne ha va­ert.

Tre­ner Ga­reth Sout­h­gate og de en­gels­ke spil­ler­ne tak­ker sup­por­ter­ne for den enor­me støt­ten etter semi­fi­nale­ta­pet for Kroa­tia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.