Kam­pen mot atom­vå­pen tar tid

Aftenposten - - Meninger -

Ma­ri Seil­sk­ja­er i Le­ger mot atom­vå­pen og ICAN spør i Af­ten­pos­ten 7. juli hvor­for Nor­ge ikke støt­ter et for­bud mot atom­vå­pen. Seil­sk­ja­ers inn­legg inne­hol­der dess­ver­re fle­re feil­ak­ti­ge på­stan­der.

Re­gje­rin­gens mål er en ver­den uten atom­vå­pen. Vi leg­ger ned en be­ty­de­lig inn­sats i det som kan gi re­sul­ta­ter: Ve­ri­fi­ka­sjon av kjerne­fy­sisk ned­rust­ning, stans i frem­stil­lin­gen av spalt­bart ma­te­ria­le for vå­pen­for­mål, mi­ni­me­ring av bru­ken av høy­an­ri­ket uran i si­vil sek­tor. Her har Nor­ge en in­ter­na­sjo­nal på­dri­ver­rol­le.

Vi boi­kot­tet ikke

For­budstrak­ta­ten Seil­sk­ja­er vi­ser til, som for­byr atom­vå­pen, fyl­ler ikke et «retts­lig tom­rom». Ikke­spred­nings­av­ta­len, som skal for­hind­re en fort­satt spred­ning av atom­vå­pen, har ek­sis­tert i et halvt år­hund­re og er det in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjen­te ho­ved­in­stru­men­tet for kjerne­fy­sisk ikke­spred­ning og ned­rust­ning. Den om­fat­ter nes­ten alle land, in­klu­dert kjerne­vå­pen­mak­te­ne.

For­budstrak­ta­ten er blitt ra­ti­fi­sert av kun 11 sta­ter, og in­gen av kjerne­vå­pen­sta­te­ne støt­ter den. Nor­ge «boi­kot­tet» ikke FN­for­hand­lin­ge­ne «etter press fra USA». Nor­ge var fun­da­men­talt uenig i for­hand­lings­grunn­la­get, som la opp til først å for­by kjerne­vå­pen og så ar­bei­de for de­res eli­mi­ne­ring. Det­te vil ikke fjer­ne et enes­te kjerne­vå­pen.

Det vil ta tid

I til­legg kan ikke Nor­ge som NATO-med­lem føre en po­li­tikk som stri­der mot våre al­li­anse­for­plik­tel­ser. Det var der­med umu­lig for Nor­ge å del­ta i for­buds­for­hand­lin­ge­ne.

Iføl­ge Seil­sk­ja­er står ikke NATO-med­lem­skap i vei­en for å støt­te atom­vå­pen­for­bu­det. Det er ikke rik­tig. NATOs råd, al­li­an­sens øvers­te po­li­tis­ke myn­dig­het, har fast­slått at til­slut­ning til for­budstrak­ta­ten står i kon­flikt med NATO-med­lem­skap. In­gen NATO-land har slut­tet seg til for­budstrak­ta­ten.

Den enes­te må­ten å na­er­me seg må­let om en ver­den uten kjerne­vå­pen på, er gjen­nom gjen­si­di­ge, ba­lan­ser­te og ve­ri­fi­ser­bare re­duk­sjo­ner av ver­dens kjerne­vå­pen­lag­re. Det­te er ikke lett, og det vil ta tid, men det fin­nes dess­ver­re ikke noe al­ter­na­tiv.

Au­dun Hal­vor­sen stats­sek­reta­er, Uten­riks­de­par­te­men­tet (H)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.