Tør­ken har tatt som­mer­bei­tet

Im­port av fôr gir økt ri­si­ko for al­vor­li­ge dyre­syk­dom­mer.

Aftenposten - - Forside - ALF OLE ASK

Tør­ken ska­per man­gel på fôr, men Ve­te­ri­na­er­in­sti­tut­tet ad­va­rer om at im­port øker fa­ren for å spre smitt­som­me dyre­syk­dom­mer til Nor­ge. Noen av dem er far­li­ge for men­nes­ker. Ve­te­ri­na­er­in­sti­tut­tet an­be­fa­ler å im­por­te­re fôr fra Sve­ri­ge og Fin­land. Det går frem av en rap­port om ri­si­ko ved im­port av fôr som Ve­te­ri­na­er­in­sti­tut­tet har la­get for Mat­til­sy­net. Rap­por­ten, som ble of­fent­lig­gjort i dag, er la­get for å vur­de­re ri­si­ko­en ved økt im­port som føl­ge av tør­ken i Sør-Nor­ge.

– Sve­ri­ge og Fin­land har en gans­ke lik syk­doms­si­tua­sjon som Nor­ge. Der­for vil det va­ere guns­tigst og li­ten ri­si­ko å im­por­te­re grov­fôr fra dis­se lan­de­ne, for­kla­rer Tor­mod Mørk som er fag­an­svar­lig i Ve­te­ri­na­er­in­sti­tut­tet.

Grov­fôr er for ek­sem­pel beite­gress, sur­fôr (rund­ball og silo), høy og halm.

Fryk­ter afri­kansk svine­pest

Lang­va­rig tørke­pe­rio­de og varmt va­ert har ført til man­gel på grov­fôr i sto­re de­ler av Sør-Nor­ge. Et av spørs­må­le­ne som da stil­les, er hvil­ke land det vur­de­res som trygt å im­por­te­re fôr fra.

Ve­te­ri­na­er­in­sti­tut­tet fra­rå­der i vur­de­rin­gen å åpne for im­port av grov­fôr fra land med afri­kansk svine­pest. Den al­vor­li­ge smitt­som­me vi­rus­syk­dom­men er på frem­marsj i man­ge EU-land.

Der­for fra­rå­der de å inn­føre grov­fôr fra de bal­tis­ke lan­de­ne, Po­len, Tsjek­kia, Ro­ma­nia og Un­garn.

– Selv om afri­kansk svine­pest ikke smit­ter til drøv­tyg­ge­re og hest, så fra­rå­der vi im­port av grov­fôr fra land hvor syk­dom­men fin­nes, for­di noe im­por­tert fôr kan ende som fôr til gris, som kan smit­tes av syk­dom­men. Sann­syn­lig­he­ten for at det­te skal skje er li­ten, men kon­se­kven­se­ne er enor­me, sier Mørk.

And­re al­vor­li­ge syk­dom­mer

Noen smitt­som­me drøv­tyg­ger­syk­dom­mer, som para­tu­ber­ku­lo­se og sal­mo­nella­in­fek­sjo­ner, fore­kom­mer hyp­pig i Dan­mark som i de fles­te øv­ri­ge euro­pe­is­ke land. Dis­se kan over­fø­res med fôr.

– Im­port fra Dan­mark og and­re EU-land er der­for ikke ri­siko­fritt, sier Mørk til Af­ten­pos­ten.

Si­tua­sjo­nen mer al­vor­lig

Den si­tua­sjo­nen som bøn­der i Nor­ge har kom­met i på grunn av lang­va­rig tør­ke kom­bi­nert med høye tem­pe­ra­tu­rer be­tyr at det kan va­ere snakk om be­ty­de­li­ge im­port­be­hov.

– Sann­syn­lig­he­ten for å im­por­te­re smit­te øker med meng­den

Sann­syn­lig­he­ten for å im­por­te­re smit­te øker med meng­den fôr som til­la­tes im­por­tert Tor­mod Mørk, fag­an­svar­lig i Ve­te­ri­na­er­in­sti­tut­tet

fôr som til­la­tes im­por­tert, for­kla­rer Mørk.

Syre­be­hand­ling kan, iføl­ge Mørk, mu­li­gens re­du­se­re el­ler fjer­ne smitte­fa­ren, men det­te er det i skri­ven­de stund for lite kunn­skap om. Dess­uten vil det va­ere vans­ke­lig å kon­trol­le­re.

Til­taks­lis­te

Ve­te­ri­na­er­in­sti­tut­tet har la­get et lis­te med til­tak som kan re­du­se­re ri­si­ko­en for at nye sy­kom­mer og smit­te sprer seg. Det vik­tigs­te er å imor­te­re fra om­rå­der som har li­ten be­stand av drøv­tyg­ge­re, å im­por­te­re for som er pro­du­sert uten hus­dyr­gjød­sel i pro­duk­sjons­året og å im­por­te­re fra land der det er lite fore­komst av smit­te.

Krav til im­port

Iføl­ge Mat­til­sy­net er det den som inn­fø­rer fôret, sel­ger det vi­de­re el­ler ma­ter dy­re­ne med det som har an­sva­ret for at det er trygt. Det er kun til­latt å im­por­te­re høy og halm fra føl­gen­de land uten­om EU: Aust­ra­lia, Ca­na­da, Sveits, Chi­le, Grøn­land, New Zea­land, Is­land, Ser­bia, USA, Sør-Afri­ka (spe­si­fik­ke ste­der).

FOTO: HANS O. TORGERSEN

En unor­malt varm som­mer ska­per trøb­bel for nors­ke bøn­der. For førs­te gang har bonde Jens Kogstad måt­tet ta inn dyr fra bei­te om som­mer­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.