Vur­de­rer små gour­met­bu­tik­ker

Vans­ke­lig­he­ter med å fin­ne gode lo­ka­ler til su­per­mar­ke­de­ne be­tyr at Meny er vil­lig til å ten­ke helt nytt.

Aftenposten - - Nyheter - MARITA E. VALVIK

Sje­fen for su­per­mar­ked­kje­den Meny, Ve­gard Kju­us, er opp­gitt over re­gu­le­rings­be­stem­mel­se­ne.

– I dag er re­gu­le­rin­ge­ne slik at vi får mu­lig­het til en par­ke­rings­plass pr. 1000 m² bu­tikk­lo­ka­le når vi skal etab­le­re nye bu­tik­ker. Våre bu­tik­ker på 2000 m² tren­ger 75 par­ke­rings­plas­ser. Da blir det umu­lig å få etab­lert nye su­per­mar­ke­der slik vi kjen­ner dem.

Sje­fen for su­per­mar­ked­kje­den Meny, Ve­gard Kju­us, er opp­gitt over re­gu­le­rings­be­stem­mel­se­ne, men har ikke tenkt å gi opp tan­ken på at folk i by­ene skal ha til­gang til ut­val­get Meny-bu­tik­ke­ne har.

Mini-Me­ny­er

– Det­te kan tvin­ge oss til å ten­ke utra­di­sjo­nelt, sier Kju­us.

Han ser for seg mini-Me­ny­er, små gour­met­bu­tik­ker kom­bi­nert med hen­te­sta­sjo­ner for in­ter­nett­han­del. Kun­de­ne kan da kom­bi­ne­re nett­han­de­len med å gå i fersk­vare­bu­tik­ke­ne selv.

Su­per­mar­ked har gått til­ba­ke

På ti år har nors­ke su­per­mar­ke­der mis­tet en tredje­del av mar­ke­det. Sam­ti­dig har lav­pris­kje­de­ne na­er­mest in­va­dert lan­det, de har økt fra drøyt 45 pro­sent til drøyt 65 pro­sent i lø­pet av snaut 15 år.

Til tross for ut­ford­rin­ge­ne med par­ke­rings­plas­ser, ser Meny-sje­fen for seg en stor­sat­sing. I dag har Meny na­er 200 bu­tik­ker, mens kon­kur­ren­ten Coop Me­ga har 76. Nå tror le­del­sen i begge su­per­mar­ked­kje­de­ne at tren­den med lav­pris er i end­ring og at folk øns­ker seg su­per­mar­ke­der.

Me­ga har al­le­re­de 6 ny­etab­le­rin­ger kla­re de nes­te to åre­ne og ten­ker at de får til 25 i lø­pet av en fem­års tid. Meny sat­ser til­sva­ren­de:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.