Han har satt fyr på inn­vand­rings­de­bat­ten i Ap

Aftenposten - - Nyheter - ALF OLE ASK ROLF ØHMAN (foto)

– Bor du i Nor­ge må du bli en del av Nor­ge, sier Ma­sud Ghara­hk­ha­ni (Ap) og av­vi­ser at han stje­ler Frps po­li­tikk.

– Der­som vi ikke lyk­kes med in­te­gre­rin­gen av inn­vand­re­re, er det ar­beids­folk det vil gå ut­over, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Ma­sud Ghara­hk­ha­ni.

Hans ana­ly­se er slik: Uten in­te­gre­ring av flykt­nin­ge­ne, vil det un­der­gra­ve den nors­ke mo­del­len med et kon­trol­lert ar­beids­liv. Det vil fø­re til et svart ar­beids­mar­ked med press på løn­nin­ge­ne og på sikt un­der­gra­ve vel­ferds­sta­ten.

Ap-po­li­ti­ke­ren som le­der par­ti­ets in­te­gre­rings­ut­valg, har i må­ne­der skapt de­batt, ikke minst i egne rek­ker.

I en kro­nikk i Dag­bla­det i vår skrev Ghara­hk­ha­ni blant an­net at en rett­fer­dig og hu­man inn­vand­rings­po­li­tikk hand­ler om raus hjelp i naer­om­rå­de­ne og et visst inn­tak av kvote­flykt­nin­ger, på be­kost­ning av asyl­inn­vand­rin­gen. Han vil stram­me inn på fa­mi­lie­gjen­for­ening.

Stje­ler Frps kla­er?

– Hvor­for er det slik at de nye tan­ke­ne som ten­kes i Ap hø­res ut som noe Frp har tenkt før?

– Det er jeg uenig i, for­di Frp i ut­gangs­punk­tet me­ner at asyl­in­sti­tut­tet ikke er vik­tig. Vi me­ner det er vik­tig og at folk på flukt skal kun­ne søke og få hjelp. Frp sier de vil hjel­pe folk i naer­om­rå­de­ne, men kut­ter i bi­stan­den. Vi sier at vi må ha kon­troll med gren­se­ne og flykt­nings­trøm­men, men vi me­ner at Nor­ge skal stå ved våre in­ter­na­sjo­na­le for­plik­tel­ser. Frp vil si nei til flykt­nin­ger, for­kla­rer Ghara­hk­ha­ni.

Vi mø­tes på Bra­ger­nes torg i hjer­tet av Dram­men, der Ghara­hk­ha­ni to gan­ger for­søk­te å bli ord­fø­rer. I lik­het med grunn­leg­ge­ren av Aass bryg­ge­ri, tråd­te han barne­sko­ene i Skots­elv i Øvre Ei­ker, dit han kom fem år gam­mel sam­men med fa­mi­li­en som flykt­ning fra Iran. Nå skal han sne­kre sam­men en ny flykt­ning- og in­te­gre­rings­po­li­tikk for Ap. Innstil­lin­gen kom­mer til høs­ten og skal be­hand­les på lands­mø­tet til vår­en.

Snak­ker folk slik?

Den 35 år gam­le Ap-po­li­ti­ke­ren har fått kri­tikk for sti­len. Parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re har for­svart han med «at det er slik folk snak­ker i Dram­men.»

– Jeg er den jeg alltid har va­ert, en aer­lig og di­rek­te per­son og har ikke tenkt å be­gyn­ne å pak­ke inn bud­ska­pet. Sti­len min pre­ges av opp­veks­ten på byg­da og fra det po­li­tis­ke liv i Dram­men, sier han.

– Men har det va­ert vik­tig å pro­vo­se­re?

– Det har va­ert vik­tig å va­ere aer­lig om ut­ford­rin­ge­ne, men som so­sial­de­mo­krat er jeg løs­nings­ori­en­tert, for­kla­rer han og un­der­stre­ker at det å in­te­gre­re flykt­nin­ger hand­ler ikke bare om at dis­se skal få en jobb og for­sør­ge seg og sine.

– Det hand­ler også om at de skal bi­dra til vel­ferds­sta­ten. Bor du i Nor­ge må du bli en del av Nor­ge. Der­for er kon­tant­støt­ten håp­løs. Inn­vand­rer­kvin­ner får be­talt med skatte­pen­ger for ikke å kom­me seg ut i ar­beids­li­vet og bli in­te­grert. Det er dår­lig for dem, og det un­der­gra­ver vel­ferds­sta­ten, suk­ker han opp­gitt.

Nei til gif­ter­mål

Ut den­ne stor­tings­pe­rio­den skal han fron­te Ap på det mest opp­he­te­de po­li­tis­ke saks­fel­tet.

– Er det verdt det å ta en slik urias­post?

– Kona mi har spurt meg om det noen gan­ger når det ko­ker. Er det vir­ke­lig verdt det? Ja, for­di jeg er opp­rik­tig glad i Nor­ge og i so­sial­de­mo­kra­ti­et. Men det er på tide at vi ser igjen­nom hele inn­vand­ringsog in­te­gre­rings­po­li­tik­ken. Ba­ere­bjel­ken skal fort­satt va­ere de so­sial­de­mo­kra­tis­ke dy­de­ne; gjør din plikt og krev din rett. Det­te er det om­rå­det i po­li­tik­ken som dis­ku­te­res hef­tigst i so­sia­le medi­er og hvor fron­te­ne er stei­le, sier han.

Høyre­po­pu­lis­te­ne

Ma­sud vil ikke si noe om hvor Aps in­te­gre­rings­ut­valg lan­der, bort­sett fra at det blir en inn­stil­ling med man­ge kon­kre­te for­slag. Han er opp­tatt av at Ap skal stå opp for de nors­ke ver­di­ene – fri­het, de­mo­kra­ti og like­stil­ling.

– Er det for å dem­me opp for høyre­po­pu­lis­te­nes inn­tak blant ar­bei­der­klasse­vel­ger­ne at dis­se spørs­må­le­ne nå er så vik­ti­ge for Ap?

– For oss hand­ler ikke om å dem­me opp for høyre­po­pu­lis­men. De­bat­ten må tas, for­di det er rik­tig og vik­tig.

– Hva sier du til kri­ti­ke­re som hev­der at du som selv kom til Nor­ge som flykt­ning, nå trek­ker sti­gen opp etter deg?

– Da må de høre på det jeg sier. I 2015 had­de vi en flykt­ning­kri­se, og Euro­pa mis­tet kon­trol­len med gren­se­ne. Det er 23,5 mil­lio­ner flykt­nin­ger i ver­den som le­ver un­der tøf­fe for­hold uten mu­lig­he­ter for jobb, ut­dan­ning el­ler helse­til­bud. Vi må ten­ke nytt for å kun­ne stil­le opp og gi dis­se men­nes­ke­ne va­rig be­skyt­tel­se og mu­lig­he­ter. Vi vet at det kom­mer nye flykt­ning­kri­ser. For å møte dis­se trengs det nye løs­nin­ger, sier han.

FOTO: ROLF ØHMAN

Med som­mer­skjegg og soft­is kjø­ler Ma­sud Ghara­hk­ha­ni seg ned før han i høst skal leg­ge frem nye for­slag til inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­po­li­tikk for Ap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.