Fra VM til LSK

Aftenposten - - Sport - ROAR LYNGØY

– Jeg er utro­lig mo­ti­vert, sul­ten og inspirert for å job­be som tre­ner igjen, sier 53-år gam­le Jör­gen Lennarts­son.

Lille­strøm inn­kal­te i går til presse­kon­fe­ran­se for å in­for­me­re om hvem som over­tar den le­di­ge tre­ner­job­ben etter Ar­ne Er­land­sen. LSK be­teg­net det som et «vel­kjent» tre­ner­navn.

Og klok­ken 13 ble det be­kref­tet at den nye tre­ne­ren he­ter Jör­gen Lennarts­son. 53-årin­gen har trent en rek­ke svens­ke klub­ber, og i 2011 le­det han Sta­ba­ek.

Hans fore­lø­pig sis­te jobb som ho­ved­tre­ner var i svens­ke IFK Göte­borg, som han for­lot i fjor som­mer. Lennarts­son var spei­der for Åge Harei­des Dan­mark un­der fot­ball-VM.

– Pas­ser per­fekt

– Lille­strøm SK pas­ser meg per­fekt med den kul­tu­ren, his­to­ri­en og ån­den som rå­der der. Det er en klubb som har Nor­ges kan­skje bes­te tre­nings­fa­si­li­te­ter, en flott are­na med utro­lig en­ga­sjer­te sup­por­te­re – og er et sted der fot­ball­kul­tu­ren er vel­dig, vel­dig sterk, sier Lennarts­son.

Kon­trak­ten er på to og et halvt år og strek­ker seg med det ut 2020-se­son­gen.

– Vi har hatt en rek­ke kan­di­da­ter på blok­ken. En li­ten hånd­full har vi snak­ket med, og det har va­ert tre­ne­re både fra Nor­ge, res­ten av Skan­di­na­via og kon­ti­nen­tet. Én tre­ner har vi gått i for­hand­lin­ger med, og det er Jör­gen Lennarts­son. Vi er vel­dig gla­de for at en slik ka­pa­si­tet tak­ket ja til å bli ny ho­ved­tre­ner i LSK, sier styre­le­der Mor­ten Kok­kim.

Lille­strøm lig­ger på 13.-plass med 14 po­eng etter 16 se­rie­run­der i Elite­se­ri­en. Kun mål­for­skjell skil­ler til Sta­ba­ek (kva­lik) og Start (ned­rykk).

Svens­ke Jör­gen Lennarts­son hjalp Åge Harei­de un­der VM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.