Kam­pen «in­gen» vil spil­le

Aftenposten - - Sport - REIDAR LØFALDLI

Det spil­les ikke bronse­fi­na­le i EM el­ler Cham­pions League. Fle­re ris­ter på ho­det av da­gens kamp i VM.

Bronse­fi­na­len i VM er kam­pen mel­lom to lag som al­le­re­de har opp­levd en av de størs­te skuf­fel­se­ne man kan opp­le­ve på en fot­ball­bane – en tapt semi­fi­na­le.

– Jeg kjen­ner in­gen som øns­ker å spil­le den­ne kam­pen. Bare gi alle en bronse­me­dal­je og send dem hjem, sier den tid­li­ge­re en­gels­ke lands­lags­spil­le­ren Chris Wadd­le til Dai­ly Ex­press.

Han var med på å tape bronse­fi­na­len mot Ita­lia i VM 1990.

– Bronse­fi­na­len bur­de ald­ri bli spilt. Den er urett­fer­dig. Det har jeg sagt i ti år. Det ver­ste er at man kan tape to kam­per på rad. I en tur­ne­ring hvor man har spilt fe­no­me­nalt bra kan man rei­se hjem som en ta­per. Det er bare en tit­tel som tel­ler, og det er VM-tit­te­len, sa Louis van Gaal i 2014.

Han le­det den gang Ne­der­land til tredje­plass med sei­er over Bra­sil i nett­opp bronse­fi­na­len.

– Tungt men­talt

Når bronse­me­dal­je­ne skal de­les ut i St. Pe­ters­burg lør­dag vil­le spil­ler­ne – og tre­ner­ne – helst ha va­ert et helt an­net sted.

– For å va­ere helt aer­lig, så er det ikke en kamp som noen øns­ker å spil­le, sa Eng­lands lands­lags­sjef Ga­reth Sout­h­gate etter semi­fi­nale­ta­pet mot Kroa­tia, iføl­ge ESPN.

Sout­h­gate pe­ker på ho­ved­ut­ford­rin­gen etter en slik ut­lad­ning.

– Det vil bli vans­ke­lig å få spil­ler­ne men­talt kla­re til det ni­vå­et vi øns­ker, men vi har to da­ger på å for­be­re­de oss og skal vise stolt­het, sier han.

Bel­gias lands­lags­sjef Ro­ber­to Mar­tí­nez kla­rer hel­ler ikke å leg­ge skjul på at det blir tungt å løf­te seg.

– Når man har hatt en am­bi­sjon om å nå fi­na­len, er det tøft in­di­vi­du­elt og kol­lek­tivt å skul­le se det po­si­ti­ve i nes­te kamp. Men vi må hen­te oss inn og se at vi har mu­lig­he­ten til å sik­re en tredje­plass i et VM. Det skjer ikke ofte, sier Mar­tí­nez iføl­ge The Na­tio­nal.

Et pus­sig po­eng er at Eng­land og Bel­gia også møt­tes i gruppe­spil­let. Da sør­get Ad­nan Ja­nuzaj for at Bel­gia vant 1–0 i en kamp hvor begge la­ge­ne al­le­re­de had­de gått vi­de­re og der­for stil­te med re­ser­ve­ne. Nå kan det sam­me skje igjen i bronse­fi­na­len.

Uenig svens­ke

Én som ikke er enig i at det er vans­ke­lig å mo­ti­ve­re seg for en bronse­fi­na­le, er den le­gen­da­ris­ke keepe­ren Tho­mas Ra­vel­li. Han sto i mål da Sve­ri­ge tok bron­se i VM i 1994.

– Vi had­de in­gen sli­ke tan­ker. Det er jo klart at man øns­ker å vin­ne bron­se. Det er en del av spil­let, sier Ra­vel­li til Ex­pres­sen.

Sve­ri­ge tap­te semi­fi­na­len i USAVM kne­pent for Bra­sil, men fikk der­et­ter en kjempe­opp­tur med 4–0 over Bul­ga­ria i bronse­fi­na­len i Pa­sade­na.

– Man er så klart kjempe­skuf­fet over at man ikke gikk til fi­na­len, men slik har det jo alltid va­ert, sier 58-årin­gen.

Ra­vel­li sier at det på man­ge må­ter kan va­ere bed­re å vin­ne bron­se enn å tape et gull i en fi­na­le.

– Det var slik vi tenk­te, og det ble en vel­dig stor gle­de over å vin­ne den sis­te kam­pen. På en måte så er den kam­pen mor­som å vin­ne og det tror jeg man­ge egent­lig me­ner. Når tok Eng­land en bronse­me­dal­je sist, spør han re­to­risk.

Stort for små na­sjo­ner

Det ble spilt bronse­fi­na­le i VM førs­te gang i slutt­spil­let i Ita­lia i 1934. Den gang slo Tysk­land Øs­ter­rike 3–2.

Helt si­den den gang har kam­pen hatt et fryn­se­te ryk­te. Sto­re fot­ball­na­sjo­ner har ofte stilt med re­du­ser­te mann­skap og latt re­ser­ve­ne i trop­pen få prø­ve seg.

I mind­re fot­ball­na­sjo­ner har det ofte va­ert om­vendt. Sve­ri­ges 1994-lag ble sto­re hel­ter i hjem­lan­det, og et land som Tyr­kia gjor­de sin ab­so­lutt bes­te pre­sta­sjon i fot­ball­his­to­ri­en da de sik­ret bron­se i 2002 etter å ha slått hjem­me­na­sjo­nen Sør-Korea 3–2 i et høy­dra­ma­tisk opp­gjør.

Kroa­tias le­gen­da­ris­ke 1998-lag fei­ret som om de had­de blitt ver­dens­mes­te­re etter å ha slått Ne­der­land i bronse­fi­na­len i Pa­ris.

I EM-slutt­spill el­ler and­re sto­re fot­ball­tur­ne­rin­ger, som Cham­pions League, spil­les det ikke bronse­fi­na­le. Kvin­ne­ne har, i lik­het med her­re­ne, bronse­fi­na­le i sine VM-slutt­spill.

Iføl­ge goal.com er den of­fi­si­el­le år­sa­ken til at bronse­kam­pen ek­sis­te­rer at re­sul­ta­tet har be­tyd­ning for FIFA-ran­kin­gen. Nett­ste­det skri­ver imid­ler­tid at den egent­li­ge ho­ved­år­sa­ken er TV-inn­tek­ter.

kl. 16.00 SIS­TE TO MØ­TER: 2018 Eng­land 2012 0 -

- 0

Bel­gia

LAGENES VEI TIL BRONSE­KAM­PEN: Gruppe­spil­let 3-0 5-2 1-0 Åtte­dels­fi­na­ler

3-2 Kvart­fi­na­ler

2-1 Semi­fi­na­ler

0-1

2-1 6-1 0-1

5-4* (1-1) 2-0

1-2

STATISTIKK I VM-SLUTT­SPIL­LET:

FOTO: MARKO DJURICA, REUTERS/NTB SCANPIX

Mar­cus Rash­ford sco­ret ikke mot Thi­baut Courtois da la­ge­ne møt­tes i gruppe­spil­let. Man­ches­ter Uni­ted-spis­sen får kan­skje en ny sjan­se når Eng­land og Bel­gia mø­tes i kvel­dens bronse­fi­na­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.