Spil­ler fi­na­le un­der ett år etter den dra­ma­tis­ke fød­se­len

Er selv over­ras­ket over come­back­et.

Aftenposten - - Sport - MA­RI­US DAHL

– Jeg døde nes­ten etter å ha født dat­te­ren min, Olym­pia, sa Sere­na Wil­liams.

I et gri­pen­de inn­legg pub­li­sert hos CNN i fe­bru­ar, for­tal­te den 36 år gam­le ten­nis­stjer­nen om den dra­ma­tis­ke fød­se­len som fant sted på ST Ma­ry’s Ho­s­pi­tal på West Palm Beach i Flo­ri­da den 1. sep­tem­ber i fjor.

Wil­liams, som har vun­net 23 grand slams, spil­ler i dag for sin tred­je stra­ke Wim­ble­don-tit­tel (del­tok ikke på grunn av gra­vi­di­tet i fjor). Kam­pen mot tys­ke An­ge­li­que Ker­ber blir in­gen­ting mot dra­ma­et som star­tet etter fød­se­len av dat­te­ren.

– Hjerte­fre­kven­sen (bar­nets, journ.anm.) falt dra­ma­tisk un­der rie­ne. Ope­ra­sjo­nen gikk fint. Det tok ikke lang tid før Olym­pia var i ar­me­ne mine. Det var den mest fan­tas­tis­ke fø­lel­sen jeg noen­sin­ne har opp­levd i livet mitt. Men det som fulg­te bare 24 ti­mer etter fød­se­len, var seks da­ger med usik­ker­het, skri­ver Wil­liams i inn­leg­get.

– Le­ver i frykt

Det be­gyn­te med en lunge­em­bo­li, som er en til­stand der en el­ler fle­re ar­te­ri­er i lun­ge­ne blir blok­kert av blod­propp. Syke­plei­er­ne ble vars­let med en gang Wil­liams ble kort­pus­tet.

– På grunn av min medi­sins­ke his­to­rie med det­te pro­ble­met, le­ver jeg i frykt for den­ne si­tua­sjo­nen. Det­te ut­løs­te en rek­ke hel­se-kom­pli­ka­sjo­ner som jeg hel­dig­vis over­lev­de, fort­set­ter Wil­liams.

Le­ge­ne fant et stort he­matom, en he­vel­se i blo­det i ma­gen. Wil­liams måt­te til­ba­ke til ope­ra­sjons­rom­met for å gjen­nom­føre pro­se­dy­rer som for­hind­rer at blod­prop­per nåd­de lun­ge­ne. Så kun­ne hun til slutt dra hjem og pas­se på sitt ny­fød­te barn.

Nå, un­der ett år se­ne­re, har hun alt­så spilt seg til

fi­na­len i Wim­ble­don.

– For­ven­tet at det skul­le ta tid

– Det er in­gen hem­me­lig­het at fød­se­len min var tøff. Jeg mis­tet tel­lin­gen på den fjer­de ope­ra­sjo­nen. Et­ter­på var det så tøft at jeg ikke klar­te å gå til post­kas­sen, sier Wil­liams til BBC.

Tur­ne­rin­gen har hun alt­så vun­net de to sis­te gan­ge­ne hun har del­tatt. Sist – i 2016 – slo hun nett­opp Ker­ber i fi­na­len 7-5, 6–3 i sett. I fjor røk Ker­ber i fjer­de run­de, da Gar­biñe Mu­guruza ble for sterk. Span­jo­len vant hele tur­ne­rin­gen.

Nå kan Ker­ber få sin re­van­sje mot Wil­liams. Det had­de ikke Wil­liams trodd.

– Jeg had­de for­ven­tet at det skul­le ta mer tid. Jeg har sagt det hele uken, det­te er bare min fjer­de tur­ne­ring si­den fød­se­len. Hun (Ker­ber) er vel­dig god og eks­tremt selv­sik­ker. Jeg må spil­le mitt livs kamp, spår 36-årin­gen. TVNor­ge kl. 15

FOTO: ANDREW BOYERS, REUTERS/NTB SCANPIX

Sere­na Wil­liams kan vin­ne Wim­ble­don un­der ett år etter den dra­ma­tis­ke fød­se­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.