Beck­ham mø­ter sta­dion­mot­stand

Aftenposten - - Sport -

Tid­li­ge­re Eng­land-kap­tein Da­vid Beck­ham lo­ver MLS-fot­ball til Mia­mi selv om sta­dion­pla­ne­ne har møtt mot­stand.

I ja­nu­ar ble det klart at Beck­ham skal star­te opp et Mia­mi-lag i den ame­ri­kans­ke topp­liga­en i fot­ball, Ma­jor League Soc­cer (MLS). Klub­ben øns­ker å byg­ge et sta­dion som vil huse 25.000 til­skue­re. Sta­dion­om­rå­det skal etter pla­nen også inne­hol­de der­iblant et ho­tell, grønt­om­rå­de, kon­to­rer, res­tau­ran­ter og 23 tre­nings­ba­ner for barn og unge.

Sta­dion­om­rå­det er plan­lagt på om­rå­det til Mel­re­ese Coun­try Club, som er en of­fent­lig eid golf­an­legg.

Pla­ne­ne ble ny­lig pre­sen­tert for en kom­mi­sjon fra Mia­mi. Kom­mi­sjo­nen vur­de­rer om de skal spør­re by­ens inn­byg­ge­re om Mia­mi skal end­re reg­le­ne de­res for an­buds­kon­kur­ran­ser for pri­vat bruk av of­fent­lig ei­en­dom. Tors­dag var det en of­fent­lig hø­ring om pla­ne­ne.

En folke­av­stem­ning om spørs­må­let kan bli av­holdt i no­vem­ber. Kun hvis for­sla­get går gjen­nom, vil Mia­mi for­hand­le med Beck­ham & Co om plan­de­tal­je­ne. Mel­re­ese Coun­try Club hu­ser ung­doms-golf­pro­gram­met First Tee Mia­mi, som har vist sterk mis­nøye med Beck­hams pla­ner. Pro­gram­met til­byr tje­nes­ter til mer enn 2500 barn og voks­ne hvert år. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.