Å va­ere ve­te­ran er et tve­eg­get sverd

Aftenposten - - Kommentarer - Kje­til Brag­stad Tid­li­ge­re sol­dat

Som tid­li­ge­re sol­dat fikk jeg aeren av å ba­ere norsk uni­form med flag­get på skul­de­ren. Jeg har også hatt aeren av å bli kjent med noen av de dyk­tigs­te sol­da­te­ne og of­fi­se­re­ne vi har, som jeg er stolt av å ha va­ert en del av. Som så­ret i strid, har jeg dess­ver­re også fått er­fa­re hvor­dan det­te, slik jeg ser det, kan ut­ar­te til et po­li­tisk og øko­no­misk spill for en­kel­te.

Selv om jeg måt­te am­pu­te­re ven­st­re bein over kne­et, øns­ket jeg meg til­ba­ke til tje­nes­ten i Af­gha­ni­stan. En­kel­te i For­sva­ret var ne­ga­ti­ve til det­te. And­re tur­te å ut­ford­re sys­te­met og møt­te øns­ket med et åpent sinn og mot nok til å gå mot strøm­men. På vei­en for­søk­te jeg å få så god helse og funk­sjons­nivå som mu­lig.

Lavt er­stat­nings­til­bud

Det var ut­ford­ren­de da jeg fikk et urea­lis­tisk lavt er­stat­nings­til­bud, hvor tap av frem­ti­dig inn­tekt frem til pen­sjon ble til­budt dek­ket med 588 000 kro­ner, mens det re­el­le ta­pet ble ut­reg­net til om­kring 110 000 kro­ner år­lig. Det er hel­ler ikke lett når si­tua­sjo­nen, slik jeg opp­fat­tet det, ut­ar­ter slik at saks­be­hand­le­ren fra Sta­tens Pen­sjons­kas­se ro­ser deg for hvor bra det ser ut til å gå, mens de­res inn­lei­de ad­vo­kat na­er­mest gir deg skjenn for å kre­ve er­stat­nin­gen du gjør.

Jeg an­tar det­te kan bli re­sul­ta­tet når sta­ten be­nyt­ter en ad­vo­kat som selv har va­ert med på å ut­for­me ut­må­lings­reg­le­ne for ska­de­lid­te, og selv dri­ver et fir­ma som spe­sia­li­se­rer seg på å re­pre­sen­te­re for­sik­rings­sel­ska­pe­ne. Det frem­står for meg som åpen­bart at en­kel­te her har en stor øko­no­misk in­ter­es­se av ut­fal­let i sli­ke sa­ker.

Herske­tek­nik­ker

Me­to­den jeg opp­fat­tet ble brukt her, er kalt «good cop, bad cop» og er en av fle­re herske­tek­nik­ker be­skre­vet av for­fat­ter Be­rit Ås i hen­nes bok Herske­tek­nik­ker. Det­te er én av fle­re me­to­der jeg opp­lev­de at ble brukt mot meg i sa­ken min.

Til tross for at for­svars­mi­nis­ter Frank Bak­ke-Jen­sen tid­li­ge­re har av­vist at det er noe galt med er­stat­nings­ord­nin­ge­ne, har han li­ke­vel satt ned et ut­valg som job­ber med det­te. Jeg vil per­son­lig an­be­fa­le dem å øke er­stat­nings­ni­vå­et for frem­ti­dig inn­tekts­tap for yr­kes­skade­er­stat­nin­ger be­trak­te­lig, og i til­legg inn­føre sank­sjo­ner mot ad­vo­ka­ter og for­sik­rings­sel­ska­per som for­sø­ker å ut­nyt­te ure­de­li­ge me­to­der for å hol­de ska­de­lid­te og er­stat­nings­ni­vå­et nede. I til­legg kan Re­gje­rin­gen set­te krav til hvil­ke be­vi­ser som er til­strek­ke­lig i er­stat­nings­sa­ke­ne. På den må­ten slip­per man kan­skje å leg­ge frem fire lege- og spe­sia­lister­k­la­e­rin­ger som be­vis.

Å bli møtt med re­spekt

For mitt ved­kom­men­de sit­ter det langt in­ne å ta på uni­for­men med stolt­het og fin­ne til­lit til sta­ten. Det er hel­ler ikke mo­ti­ve­ren­de å vite at and­re vil­le fått man­ge av de sam­me ut­ford­rin­ge­ne som meg med sam­me ska­de i dag.

Jeg har enorm re­spekt for dem som gjør en he­der­lig jobb i alle sam­men­hen­ger, da skul­le det bare mang­le at de ble møtt med for­stå­el­se og re­spekt når de mest tren­ger oss. Etter min me­ning må man der­for få på plass en er­stat­nings­ord­ning som er rea­lis­tisk i for­hold til det ta­pet de li­der, og i til­legg et vern mot ure­de­li­ge ak­tø­rer i bran­sjen. Det gjel­der ikke bare ve­te­ra­ner.

Debatt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.