Noen nek­ter å røm­me når uva­e­ret kom­mer. Slik be­grun­ner de det.

Aftenposten - - Nyheter - KJE­TIL HANSSEN

Myn­dig­he­te­ne i USA har bedt folk i ut­sat­te om­rå­der om å eva­ku­ere på grunn av uva­e­ret Flo­ren­ce. Ikke alle lyt­ter.

Flo­ren­ce kan kom­me til å for­år­sa­ke øde­leg­gel­ser for opp­til 500 mil­li­ar­der kro­ner.

Jere­my To­mi­nack (40) er en av dem som ikke vil­le høre på ad­vars­le­ne fra USAs pre­si­dent Do­nald Trump, gu­ver­nør Roy Cooper i Nord-Caro­lina og lo­ka­le myn­dig­he­ter i byen der han bor, Wil­ming­ton.

I går ble han kjent for man­ge ame­ri­ka­ne­re gjen­nom et inn­legg hos – og et in­ter­vju i – TV-ka­na­len Fox News. Der for­klar­te han hvor­for han ble.

Send­te vekk fa­mi­li­en

– Mens jeg skri­ver det­te, er Flo­ren­ce i ferd med å tref­fe land, og det be­gyn­ner å hø­res in­tenst ut der ute, skri­ver han.

Den lo­ka­le rug­by-tre­ne­ren To­mi­nack had­de rik­tig­nok hørt til­strek­ke­lig om stor­men til å sen­de kone og barn av går­de inn i lan­det til slekt i Vest-Vir­gi­nia. Selv ble han va­eren­de i Wil­ming­ton der stor­men her­jet i går for­mid­dag norsk tid. Den var da ned­gra­dert til en så­kalt ka­te­go­ri 1-or­kan.

To­mi­nack opp­gir i ho­ved­sak tre grun­ner:

Han vil hjel­pe til med opp­ryd­ding etter at det hele er over.

Han vil pas­se på hu­set sitt. Uva­e­ret er en opp­le­vel­se å få med seg.

– Du må for­sva­re ditt hjem

– Jeg har mo­tor­sag, til­hen­ger og en fire­hjuls­trek­ker. Jeg og noen and­re fra rug­by­la­get har plan­lagt å kvis­te tra­er og ryd­de vekk hind­rin­ger så fort stor­men har pas­sert, sier han.

To­mi­nack li­ker hel­ler ikke tan­ken på hva som kan skje med hu­set hans. Hvis uva­e­ret øde­leg­ger det og han har eva­ku­ert, vil det bli stå­en­de i regn og vann i en uke el­ler bli øde­lagt av dyre­liv før han kan ven­de til­ba­ke.

– Du må for­sva­re ditt hjem, skri­ver han.

Han leg­ger hel­ler ikke skjul på at stor­men er en in­ter­es­sant opp­le­vel­se og nev­ner sto­re «bøl­ger og or­kan­par­ty».

– Det vil bli en er­fa­ring å spen­ne seg fast og ri stor­men av, skri­ver han.

En trus­sel

Or­ka­nen nåd­de i går land ved små­byen Wrights­vil­le Beach i Nord-Caro­lina. Nå over­svøm­mes ga­ter i del­sta­ten, og folk må red­des fra sti­gen­de flom­vann. Krise­myn­dig­he­te­ne i USA sa i går at Flo­ren­ce vil ut­gjø­re en stor trus­sel de nes­te 24 til 36 ti­me­ne. Fore­lø­pig er 1200 fly­av­gan­ger inn­stilt som føl­ge av or­ka­nen.

Va­er­vars­lings­sel­ska­pet Ac­cu­weather an­slår at Flo­ren­ce kan for­år­sa­ke øde­leg­gel­ser for opp­til 500 mil­li­ar­der kro­ner. Flom­van­net som ven­tes å gjø­re størst ska­de.

Plynd­ring og kjaele­dyr

Det er all­tid noen som ikke eva­ku­erer når or­ka­ne­ne her­jer USA. Det er blitt fors­ket på hvor­for. I til­legg til po­en­ge­ne To­mi­nack an­fø­rer, er det­te noen av år­sa­ke­ne som nev­nes:

Fa­ren for plynd­ring av hus el­ler fir­ma.

Har opp­levd uva­er før og det gikk fint.

Vri­ent å ta med kjaele­dyr og vil ikke for­la­te dem.

Har ikke råd til å rei­se el­ler be­ta­le for over­nat­ting.

And­re kan va­ere uro­li­ge for å gå glipp av ar­beid. As­socia­ted Press har snak­ket med Mer­ce­des O’Neill i Myrt­le Beach i Nord-Caro­lina. Hun fryk­tet rik­tig­nok or­ka­nen, men var enda mer redd for ikke å va­ere der når for­ret­nin­gen hun job­ber i, åp­ner igjen. Fa­mi­li­en lever fra hånd til munn, og eva­ku­e­ring er også dyrt. Da ny­hets­by­rå­et var der, sat­te kja­eres­ten opp skod­der foran vin­du­ene og spray­mal­te dem med bud­ska­pe­ne: «Takk Gud for Trump» og «Gud vel­sig­ne Ame­ri­ka».

Enormt stor storm

Flo­ren­ce er et stort uva­ers­sys­tem, det er om­trent 645 kilo­me­ter bredt – klart leng­re enn strek­nin­gen mel­lom Oslo og Trond­heim. Vind­kast i or­kans styr­ke strak­te seg over et om­rå­de på 225 kilo­me­ter.

Selv om vin­den stil­ner, er det ven­tet sto­re meng­der regn de nes­te da­ge­ne. I går mor­ges var det hundre­tu­se­ner av strøm­brudd, og sel­ska­pet Duke Energy reg­net med at en til tre mil­lio­ner hjem og sel­ska­per vil­le mis­te strøm­men.

Me­teoro­lo­ger har an­slått at ska­de­ne som Flo­ren­ce vil for­år­sa­ke, vil be­lø­pe på mel­lom 10 og 60 mil­li­ar­der dol­lar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.