– Et par av dem skled av må­let

Aftenposten - - Nyheter - KJE­TIL HANSSEN

Nor­ge fløy 2820 opp­drag og slapp 588 bom­ber.

Et par av Nor­ges 588 bom­ber over Li­bya de­to­ner­te noen hund­re me­ter unna der de egent­lig skul­le tref­fe.

Det er pro­fes­sor Dag Hen­rik­sen ved Luft­krigs­sko­len som for­tel­ler det­te til Af­ten­pos­ten. Han har tid­li­ge­re ana­ly­sert det nors­ke bi­dra­get i Li­bya-kri­gen, og oberst­løyt­nan­ten var også inn­kalt som eks­pert­vit­ne for ut­val­get som nå har eva­lu­ert den nors­ke inn­sat­sen.

– Et par av de nors­ke bom­be­ne «skled av må­let». Det­te skjed­de hel­dig­vis i ør­ke­nen uten fare for util­sik­tet tap el­ler ska­de på men­nes­ker el­ler ma­te­ri­ell, for­tel­ler Hen­rik­sen.

– Må reg­ne med feil

«Skled av må­let» er mi­li­ta­er­slang for at det bom­met på grunn av tek­nisk feil: Kan­skje har pi­lo­ten en am­mu­ni­sjons­bun­ker i tråd­kor­set, men for ek­sem­pel på grunn av pro­ble­mer med styre­fin­ne­ne tref­fer bom­ben en sand­haug noen hund­re me­ter unna.

Hen­rik­sen me­ner det­te er en an­del tek­nis­ke feil man sta­tis­tisk sett må reg­ne med når man slip­per så man­ge som nes­ten 600 bom­ber.

– Men hvis dis­se fei­le­ne had­de skjedd un­der angrep på Tri­po­li, vil­le det va­ert over­vei­en­de sann­syn­lig at si­vi­le liv had­de gått tapt, sier han.

For­sva­ret øns­ket ikke å kom­men­te­re opp­lys­nin­ge­ne om bom­ber som bom­met over­for Af­ten­pos­ten.

En­kel­te si­vi­le tap

Men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner har hev­det at en­kel­te av NATOs fly­an­grep kos­tet si­vi­le liv i Li­bya. Det er imid­ler­tid ikke kjent nok de­tal­jer til å si noe om hvor­vidt dis­se an­gre­pe­ne var nors­ke. En stor del av de si­vi­le ta­pe­ne fant dess­uten sted etter at Nor­ge had­de hen­tet hjem sine fly.

Jan Pe­ter­sen, le­der for ut­val­get som eva­lu­er­te det nors­ke Li­bya-opp­dra­get, sier de ikke fant noen grunn til å tro at nors­ke pi­lo­ter drep­te si­vi­le.

– Vi har in­gen in­di­ka­sjo­ner på at nors­ke tokt brøt med våre hu­ma­ni­taer­retts­li­ge for­plik­tel­ser, sier Pe­ter­sen til Af­ten­pos­ten.

Det sam­me sier oberst­løyt­nant Hen­rik­sen.

Norsk opp­drags­iver

Li­bya-ak­sjo­nen mar­ker­te et tids­skil­le for det nors­ke luft­for­sva­ret.

I 1999 del­tok nors­ke ja­ger­fly i Ko­so­vo. An­tall bom­ber slup­pet: 0.

Noen år se­ne­re fløy nors­ke ja­ger­fly i to pe­rio­der over Af­gha­ni­stan. An­tall bom­ber slup­pet: 7.

I 2011 kom Li­bya-ope­ra­sjo­nen med 2820 opp­drag på seks må­ne­der: An­tall bom­ber slup­pet: 588

Hen­rik­sen på­pe­ker at Nor­ge i den inn­le­den­de fa­sen av Li­bya-kri­gen vis­te stor vil­je til å ta vri­ene og føl­som­me opp­drag som and­re land tak­ket nei til. Nor­ge had­de full kon­troll på be­slut­nin­gen om å si «ja» el­ler «nei» til de bombe­mål NATO øns­ket å bom­be, men li­ten el­ler in­gen inn­fly­tel­se på pro­ses­sen som le­det frem til nett­opp de bombe­mål NATO øns­ket at Nor­ge el­ler and­re na­sjo­ner skul­le bom­be.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.