Kirke­streik vil kun ram­me Oslo

Aftenposten - - Nyheter -

Det kan bli streik i Kir­ken fra ons­dag mor­gen. Alle de kir­ke­li­ge virk­som­he­te­ne som kan bli ram­met, lig­ger i Oslo. Pa­rat vil sam­men med 11 and­re ar­beids­ta­ger­or­ga­ni­sa­sjo­ner ta ut na­er­me­re 100 an­sat­te i streik der­som det ikke blir enig­het i meg­lin­gen.

Alle yr­kes­grup­per i kir­ken er be­rørt av kon­flik­ten. Pres­ter, dia­ko­ner, ka­te­ke­ter, or­ga­nis­ter, barne­hage­an­sat­te, me­nig­hets­pe­da­go­ger, kon­tor­an­sat­te, gra­ve­re og kirke­tje­ne­re er alle en del av meg­lin­gen. Me­nig­he­te­ne som be­rø­res er Vest­re Aker pros­ti, Nord­re Aker pros­ti, Gro­rud­da­len pros­ti, Sønd­re Aker pros­ti og Dom­pros­ti­et. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.