2

Aftenposten - - Nyheter -

Rolf Lothe, fag­sjef i Skatte­be­ta­ler­for­enin­gen plikt til å føre for­de­len opp i skatte­mel­din­gen, hvis for­de­len ikke er inn­be­ret­tet av ar­beids­gi­ver.

Lothe for­kla­rer vi­de­re at det ved privat ut­tak av po­eng be­nyt­tes po­eng opp­tjent ved privat bruk først.

– Det er alt­så først når de po­en­ge­ne som er opp­tjent privat, er opp­brukt, at skatte­plik­ten blir ak­tu­ell. Det­te er reg­le­ne «på pa­pi­ret», men de blir nok i li­ten grad fulgt i prak­sis. Det er i og for seg de sam­me reg­le­ne som skal vi­dere­fø­res, selv om de er klar­lagt på en­kel­te om­rå­der, sier Lothe. Han leg­ger til at bruk av bo­nus­po­eng som er opp­spart privat, ikke reg­nes som en skatte­plik­tig for­del.

Er det man­ge som glem­mer å føre opp bruk av bo­nus­po­eng opp­tjent i tje­nes­te og brukt privat?

– Ja, det er nok slik at de al­ler faer­res­te ar­beids­gi­ve­re inn­be­ret­ter den­ne for­de­len. Inn­be­ret­ning av for­de­len kre­ver at ar­beids­ta­ger sier fra til ar­beids­gi­ver om bru­ken, noe de faer­res­te nok ten­ker på.

– Og det er også slik at de al­ler faer­res­te selv fø­rer opp den­ne for­de­len i skatte­mel­din­gen, sier Lothe.

– For or­dens skyld nev­ner jeg også at det vel er slik at of­fent­lig an­sat­te ikke har lov til å bru­ke bo­nus­po­en­ge­ne privat. Jeg vil tro at det også syn­des mye mot det­te.

Hvor­dan gå frem for å be­reg­ne ver­di av en bo­nus­rei­se?

bru­ke den la­ves­te pri­sen på sam­me rei­se på kjøps­tids­punk­tet.

Og hvor­for be­skat­tes det­te?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.