4

Aftenposten - - Nyheter -

Alle for­de­ler som er vun­net ved ar­beid, skal i ut­gangs­punk­tet be­skat­tes. Og bo­nus­po­en­ge­ne be­skat­tes ved bru­ken, for­di sli­ke gra­tis pri­va­te fly­rei­ser i rea­li­te­ten er en for­del vun­net ved ar­beid.

Pro­ble­met ved be­skat­nin­gen er ikke det prin­si­pi­el­le – at det er en for­del vun­net ved ar­beid. Pro­ble­met er det prak­tis­ke – at det er vans­ke­lig å fan­ge opp for­de­len til be­skat­ning, at det kan va­ere vans­ke­lig å verd­set­te for­de­len nøy­ak­tig, og at det kan va­ere vans­ke­lig å hol­de over­sikt over po­eng opp­tjent privat kon­tra gjen­nom ar­bei­det.

Hva er ri­si­ko­en ved å glem­me å føre opp bru­ken i skatte­mel­din­gen?

FOTO: SIGNE DONS

Et bo­nus­kort gir deg som flyr man­ge for­de­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.