1

Aftenposten - - Nyheter -

Alle ytel­ser man får som føl­ge av et ar­beids­for­hold, er skatte­plik­ti­ge, og bo­nus­po­eng på fly er kan­skje det mest ty­pis­ke på det­te om­rå­det, for­kla­rer Rolf Lothe i Skatte­be­ta­ler­for­enin­gen.

Hva er reg­le­ne for bruk av bo­nus­po­eng og skatt i dag?

– Fly­bo­nus­po­eng som er tjent opp på rei­ser som er be­talt av ar­beids­gi­ver, og som blir brukt privat, blir reg­net som en for­del vun­net ved ar­beid og er skatte­plik­tig som lønn, sier Lothe.

Skatte­plik­ten inn­trer ved bruk av po­en­ge­ne, ikke ved opp­tje­nin­gen.

– Når ar­beids­ta­ger bru­ker dis­se bo­nus­po­en­ge­ne på pri­va­te rei­ser, skal ar­beids­gi­ver inn­be­ret­te for­de­len. I prak­sis må ar­beids­ta­ger si ifra til ar­beids­gi­ver om det­te, for ar­beids­gi­ver får in­gen be­skjed fra ek­sem­pel­vis fly­sel­ska­pet.

– Ar­beids­ta­ger har uan­sett selv en selv­sten­dig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.