Red­det olje­fondmil­li­ar­der nat­ten før kri­sen ram­met

Olje­fon­dets sjef Yng­ve Slyng­stad haste­inn­kal­te 60 an­sat­te da­gen før fi­nans­kri­sen ble ut­løst. Han fryk­tet noe dra­ma­tisk skul­le skje.

Aftenposten - - Forside - TEKST: SI­GURD BJØRNESTAD si­gurd.bjor­ne­stad@af­ten­pos­ten.no

Søn­dag 14. sep­tem­ber 2008 rundt klok­ken 16 står Olje­fon­dets sjef Yng­ve Slyng­stad i det sto­re han­dels­rom­met i fjer­de eta­sje i Nor­ges Bank. Han går opp på en li­ten for­høy­ning un­der skrå­vin­du­ene.

Fi­nans­kri­sen er på vei mot kli­maks. Nes­te mor­gen norsk tid vil den ame­ri­kans­ke ban­ken Leh­man Brot­hers gå over ende i his­to­ri­ens størs­te kon­kurs.

Slyng­stad fø­ler at det­te er som å gå i en krig. «Nå kom­mer det til å skje noe med helt ufor­ut­sig­ba­re kon­se­kven­ser. Nå gjel­der det å va­ere for­be­redt», ten­ker han.

Han ser ut­over fol­ke­ne som er sam­let i rom­met.

– Jeg har grunn til å tro at Leh­man Brot­hers går kon­kurs i mor­gen. Vi be­gyn­ner å ar­bei­de som om det skjer. Det er for sent å ven­te til i mor­gen, sier han.

Det er prak­ti­ker­ne i Olje­fon­det som står foran ham. De kjø­per og sel­ger ak­sjer og rente­pa­pi­rer, og de sør­ger for at hand­le­ne bli be­talt.

Slyng­stad er ikke sik­ker der han står. Men han vil raskt ut av start­blok­ken for å få et for­sprang på kon­kur­ren­te­ne.

Av­gjø­rel­sen tok han da­gen før.

Be­stem­mer seg lør­dag

Da­gen før går Slyng­stad ut av hu­set sitt i Røy­se og ser ut­over åkre­ne på fla­te Ringe­rike.

– Det er gans­ke langt fra Røy­se til Wall Stre­et, sier han til Af­ten­pos­ten ti år etter­på.

Men lør­da­gen i 2008 er ho­det hans li­ke­vel fylt av den sma­le ga­ten i New York, ver­dens fi­nan­si­el­le sen­trum med svim­len­de mil­li­ard­be­løp i om­løp hver dag.

Fi­nans­kri­sen har bygd seg opp det sis­te året. Myn­dig­he­te­ne har red­det sto­re ban­ker i USA og Stor­bri­tan­nia.

Den sto­re ame­ri­kans­ke in­ves­te­rings­ban­ken Leh­man Brot­hers lever me­get far­lig. Leh­mans plas­se­rin­ger i ame­ri­kans­ke bo­lig­lån er i ferd med å råt­ne, kvar­tals­re­sul­ta­te­ne er elen­di­ge, ak­sje­kur­sen ra­ser ned­over, fi­nan­sie­rin­gen stop­per opp, og kun­de­ne flyk­ter.

Det er de­spe­rat be­hov for at noen stil­ler med pen­ger for å hol­de Leh­man fly­ten­de.

Det er hel­ge­ne som tel­ler

I sep­tem­ber 2008 har Slyng­stad hatt job­ben som topp­sjef i Olje­fon­det i drøyt åtte må­ne­der. Hver helg gjen­nom som­mer­en har han va­ert på te­le­fo­nen med sine kon­tak­ter i høye po­si­sjo­ner på Wall Stre­et. For å kun­ne dri­ve god for­valt­ning av olje­pen­ge­ne våre gjel­der det å vite mest mu­lig.

– Det er i hel­ge­ne det skjer. Da er bør­se­ne stengt, og det er da de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.