Har fått be­skjed om å gå av

Oslos om­strid­te og mek­ti­ge ut­dan­nings­di­rek­tør har fått be­skjed om å gå av når hun i no­vem­ber fyl­ler 67 år.

Aftenposten - - Forside - ALF OLE ASK STINE BARSTAD CHRISTIAN SØRGJERD

Astrid Søg­nen ble in­for­mert tors­dag i for­ri­ge uke om at det ikke er øns­ket at hun fort­set­ter i stil­lin­gen etter at hun 8. no­vem­ber i år når or­di­na­er pen­sjons­al­der..

Det skjed­de i et møte med kom­mu­nal­di­rek­tør Ben­te Fa­ger­li, som er Søg­nens over­ord­ne­de, iføl­ge Dags­avi­sen og fle­re kil­der Af­ten­pos­ten har snak­ket med.

Da­gen etter møt­te Astrid Søg­nen by­råds­le­der Ray­mond Johansen på to­manns­hånd, etter at hun ba om et møte med ham. By­råds­le­de­ren skal der ha fast­holdt be­slut­nin­gen.

Af­ten­pos­ten får opp­lyst fra fle­re kil­der na­er det rødgrøn­ne by­rå­det at det­te stem­mer.

– Jeg kan be­kref­te at jeg had­de et møte med UDEs di­rek­tør fre­dag 7. sep­tem­ber. Inn­hol­det i den­ne sam­ta­len har jeg ikke tenkt å kom­men­te­re i media, sier Ray­mond Johansen til Af­ten­pos­ten.

Iføl­ge den ene av kil­de­ne har det va­ert en pro­sess over leng­re tid for å av­kla­re Søg­nens frem­tid for­di det har va­ert be­kym­ring over sam­ar­beids­for­hol­de­ne med Ut­dan­nings­eta­ten.

Søg­nen er, som én av få topp­le­de­re i kom­mu­nen, ikke an­satt i en åre­måls­stil­ling, men i en fast stil­ling. Det be­tyr at hun kun­ne ha fort­satt til fyl­te 70 år, som er nor­mal øvre al­ders­gren­se i Oslo kom­mu­ne.

«Kjen­ner ikke til det­te»

Tors­dag den­ne uken, etter at Af­ten­pos­ten først fikk tips om at Søg­nen skal ha fått be­skjed om gå av, stil­te avi­sen spørs­mål til hen­ne. Over­for Søg­nen om­tal­te avi­sen det som et ryk­te og spur­te «Vil du gå av i na­er frem­tid»?

Søg­nen svar­te kort­fat­tet i en e-post: «Jeg kjen­ner ikke til det­te ryk­tet», og la ni mi­nut­ter se­ne­re til: «Glem­te å si at jeg sjek­ket ryk­tet med Kom­mu­nal­di­rek­tør Fa­ger­li i Råd­hu­set, som hel­ler ikke kjen­te til det­te – og kal­te det ’dikt’».

Da Dags­avi­sen pub­li­ser­te sin ar­tik­kel, stil­te Af­ten­pos­ten hen­ne spørs­mål om hun står fast på ut­ta­lel­sen sin.

Hun har fore­lø­pig ikke svart.

Var kjent med mø­tet

Sent fre­dag kveld for­ri­ge uke, sam­me dag som Søg­nens møte med Ray­mond Johansen, send­te fle­re per­soner i Ut­dan­nings­eta­tens le­der­grup­pe inn et om­fat­ten­de var­sel om skole­by­råd In­ga Mar­te Thor­kild­sen (SV), som blant an­net om­hand­les hen­nes le­der­stil, gjen­nom kom­mu­nens sen­tra­le vars­ler­ord­ning.

Vars­ler­ne var kjent med at mø­te­ne mel­lom Søg­nen og po­li­tisk le­del­se had­de fun­net sted, men sier til Af­ten­pos­ten at de ikke kjen­ner til at Søg­nens ar­beids­for­hold var tema der.

Vars­ler­ne har hele ti­den stått fast på at Søg­nen ikke kjen­te til var­se­let i for­kant. Det sam­me har Søg­nen selv ut­talt til Af­ten­pos­ten.

Vars­ler­ne for­tel­ler at de har vur­dert over tid å vars­le, og til­spis­sin­gen av eta­tens sam­ar­beid med by­rå­det den sis­te ti­den, skal ha va­ert ut­lø­sen­de.

Thor­kild­sen: Vans­ke­lig over tid

Selv om det også var et tid­vis pro­ble­ma­tisk for­hold mel­lom eta­ten og po­li­tisk le­del­se un­der Thor­kild­sens for­gjen­ger Tone Tel­le­vik Dahl (Ap), skal det­te raskt ha blitt til­spis­set etter at Thor­kild­sen sent i de­sem­ber 2017 over­tok by­råds­pos­ten.

– På ge­ne­relt grunn­lag kan jeg si at det over tid har va­ert et vans­ke­lig sam­ar­beids­for­hold med Ut­dan­nings­eta­ten. Slik har det va­ert over fle­re år, også un­der tid­li­ge­re po­li­tis­ke le­del­se. Kom­mu­ni­ka­sjo­nen har til ti­der va­ert sva­ert kre­ven­de, sa Thor­kild­sen selv til Nett­avi­sen tid­li­ge­re i uken.

Den­ne og lig­nen­de ut­ta­lel­ser har vek­ket opp­sikt, og tors­dag måt­te Thor­kild­sen sva­re for dem da hun møt­te opp­vekst­ko­mi­te­en i by­sty­ret.

– Jeg kan kom­me til­ba­ke til det­te se­ne­re, men ikke nå, sa hun hver gang op­po­si­sjo­nen bo­ret i det­te.

Oslos ut­dan­nings­di­rek­tør Astrid Søg­nen

ARKIVFOTO: CHRISTIAN SØRGJERD

Astrid Søg­nen har va­ert ut­dan­nings­di­rek­tør i Oslo i 18 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.