Han flyk­tet fra Ki­na, men de spo­ret ham opp i Oslo

«Du bør ten­ke deg nøye om», var be­skje­den Nam­tul­la Najmi­din (35) fikk fra sik­ker­hets­po­li­ti­et i sin ki­ne­sis­ke hjem­by. Der sit­ter fa­ren i om­sko­le­rings­leir, og nå fryk­ter han for bro­ren.

Aftenposten - - Forside - KRIS­TOF­FER RØNNEBERG

18. mai 2018: Mel­din­gen vir­ket uskyl­dig. Men Nam­tul­la Najmi­din (35) viss­te at den ikke var det. – Ni hao (har du det bra?), sto det med ki­ne­sis­ke tegn på skjer­men.

Av­sen­de­ren iden­ti­fi­ser­te seg som en re­pre­sen­tant for sik­ker­hets­po­li­ti­et i Najmi­dins hjem­by i Xin­jiang-re­gio­nen. Nå vil­le han at 35-årin­gen, som stu­de­rer til å bli data­in­ge­ni­ør i Oslo, skul­le sen­de ham bil­der av pas­set sitt og an­nen in­for­ma­sjon som be­vis­te at han var i Nor­ge.

Hvor­for vil­le han ha dis­se bil­de­ne? Najmi­din var ikke helt sik­ker. Men han var ikke i tvil om at ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter prøv­de å leg­ge et slags press på ham fra den and­re siden av jord­klo­den.

– Det er mine pri­va­te ting. Jeg kan ikke gi dem til deg, svar­te han.

Po­liti­man­nens re­spons kom kon­tant: – Du bør ten­ke deg nøye om, skrev han i en mel­ding.

Fryk­ter for bro­ren

Vi tref­fer Najmi­din på en kafé i Oslo sen­trum. Da­gens sis­te fore­les­ning er fer­dig, men 35-årin­gen sy­nes det er vans­ke­lig å kon­sen­tre­re seg om stu­die­ne. I ok­to­ber, for­tel­ler han, ble fa­ren hans plas­sert i en av de enor­me in­ter­ne­rings­lei­re­ne som er byg­get i Xin­jiang de sis­te åre­ne.

Og nå fryk­ter Nam­tul­la Najmi­din at også bro­ren hans er tatt.

– Jeg har ikke hørt fra ham siden den sis­te hel­gen i au­gust. Han sva­rer ikke når jeg skri­ver til ham. Og in­gen and­re der borte tør å si noe an­net enn at «alt er bra». Jeg er redd for at han også er ar­res­tert og kas­tet i en av kon­sen­tra­sjons­lei­re­ne. Myn­dig­he­te­ne i Ki­na ser ut til å straf­fe folk som en­ten har va­ert i ut­lan­det selv, el­ler som har fa­mi­lie uten­for lan­det, sier 35-årin­gen.

Opp mot én mil­lion men­nes­ker – ho­ved­sa­ke­lig ui­gu­rer – er plas­sert i sli­ke lei­rer, iføl­ge en sva­ert om­fat­ten­de og grun­dig do­ku­men­tert rap­port fra Hu­man Rights Watch den­ne uken.

Fle­re fors­ke­re har tid­li­ge­re i år ope­rert med til­sva­ren­de tall.

USA vur­de­rer øko­no­mis­ke sank­sjo­ner.

FNs fers­ke høy­kom­mis­sa­er for men­neske­ret­tig­he­ter, Michel­le Bache­let, ut­tal­te tirs­dag at mel­din­ge­ne fra Xin­jiang er «dypt opp­rø­ren­de». Hun ber nå om at FN-ob­ser- va­tø­rer får tilgang til re­gio­nen for å un­der­sø­ke for­hol­de­ne.

Nå vur­de­rer ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter om de skal inn­føre øko­no­mis­ke sank­sjo­ner mot ki­ne­sis­ke tje­neste­menn og sel­ska­per som er in­volvert i un­der­tryk­kel­sen, iføl­ge The New York Ti­mes.

Blant sel­ska­pe­ne som kan ram­mes, er over­våk­nings­ka­mera­pro­du­sen­te­ne Hik­vi­sion og Da­hua, der det nors­ke Olje­fon­det ved års­skif­tet eide ak­sjer for til­sam­men 682 mil­lio­ner kro­ner.

Norsk UD vel­ger å ta en mer for­sik­tig til­na­er­ming.

– De sis­te må­ne­de­nes rap­por­ter om si­tua­sjo­nen for mus­lims­ke mi­no­ri­te­ter i Xin­jiang vek­ker be­kym­ring. Men­neske­ret­tig­he­ter en vik­tig del av dags­or­de­nen for vår bi­la­te­ra­le dia­log med Ki­na. Når det gjel­der spørs­må­let om press mot nors­ke stats­bor­ge­re el­ler per­soner med opp­hold i Nor­ge, er det­te en sak for po­li­ti­et, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Fro­de An­der­sen.

– Syte­ma­tisk kam­pan­je

Uten­for Ki­na sit­ter fa­mi­lie­med­lem­mer igjen og lu­rer på hva som har skjedd. De fles­te vel­ger å hol­de ho­det lavt – Af­ten­pos-

ten vet at en rek­ke ui­gu­rer i Nor­ge er blitt pres­set av ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter det sis­te året. Sik­ker­hets­po­li­ti­et står gjer­ne ved siden av slekt­nin­ger når ui­gu­rer i Nor­ge blir ringt opp, får Af­ten­pos­ten opp­lyst fra en kil­de med kjenn­skap til sa­ken. Der­et­ter in­stru­eres slekt­nin­gen i hva han el­ler hun skal si.

Man­ge av ui­gu­re­ne i Nor­ge er red­de for at fa­mi­li­en de­res i Xin­jiang skal bli straf­fet der­som de snak­ker åpent om det som skjer.

– Ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter gjen­nom­fø­rer en sys­te­ma­tisk kam­pan­je for å kon­trol­le­re opp­før­se­len til ui­gu­rer i ut­lan­det. Blant an­net øns­ker de å stag­ge dis­ku­sjo­nen om masse­in­ter­ne­rings­lei­re­ne. De frem­mer åpne trus­ler både mot fa­mi­lie­med­lem­me­ne i Xin­jiang og mot folk i ek­sil­mil­jø­et, sier ui­gur­eks­per­ten Ri­an Thum, som er his­to­rie­pro­fes­sor ved Loyo­la-uni­ver­si­te­tet i Loui­sia­na.

Også han tror at så man­ge som én mil­lion men­nes­ker er plas­sert i lei­re­ne i Xin­jiang.

PST opp­ford­rer ui­gu­rer til å si fra

Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te skal ha blitt vars­let om fle­re til­fel­ler av ki­ne­sisk press mot ui­gu­rer i Nor­ge, etter det Af­ten­pos­ten for­står.

– Vi vet at det er fle­re land som øns­ker å leg­ge press på flykt­nin­ger og and­re i dia­spora­mil­jø­et. Når det gjel­der Ki­na, har vi in­gen sa­ker som er of­fent­lig kjent. Men det be­tyr ikke at det ikke skjer, sier se­nior­råd­gi­ver Mar­tin Bern­sen i PST.

Han leg­ger til at PST gjer­ne hø­rer fra folk som me­ner de blir ut­satt for press fra stats­mak­ter uten­for Nor­ge.

– Sit­ter man og fø­ler seg over­vå­ket el­ler tru­et, for ek­sem­pel ved at man får be­skjed om at et fa­mi­lie­med­lem kan bli ut­satt for press, må man mel­de fra, sier han.

Til­sva­ren­de press ret­tes mot ui­gu­rer i en rek­ke land uten­for Ki­na, skri­ver The Wall Stre­et Jour­nal.

– Ikke spe­si­elt re­li­giø­se

Selv om man­ge ek­sil-ui­gu­rer vel­ger å hol­de tett, fin­nes det no­en som tros­ser fryk­ten for hva som vil skje med fa­mi­lie­med­lem­me­ne de­res hjem­me i Xin­jiang. En av dem er Mu­rat Uyg­hur (34) i Fin­land.

FOTO: KRIS­TOF­FER RØNNEBERG

Nam­tul­la Najmi­din (35) er ui­gur og kom­mer opp­rin­ne­lig fra Xin­jiang-re­gio­nen i Ki­na. I dag sø­ker han po­li­tisk asyl i Nor­ge.

FOTO: PRIVAT

– Er du blitt norsk stats­bor­ger ennå? spør per­sonen som iden­ti­fi­se­rer seg som ki­ne­sisk po­liti­mann i den­ne tekst­mel­din­gen til Nam­tul­la Najmi­din. 35-årin­gen opp­fat­tet mel­din­ge­ne som en måte å pres­se ham på.

FOTO: PRIVAT

Nam­tul­la Najmi­din for­lot Ki­na i 2006, like etter at han po­ser­te på det­te bil­det sam­men med for­eld­re­ne sine.

FOTO: XIN­JIANG-MYN­DIG­HE­TE­NE

Bil­det av ui­gu­rer i en av om­sko­le­rings­lei­re­ne ble pub­li­sert av jus­tis­myn­dig­he­te­ne i Xin­jiang-re­gio­nen i 2017 sam­men med en ar­tik­kel om hvor­dan ui­gu­rer ble gitt vok­sen­opp­la­e­ring for å for­hind­re eks­tre­mis­me. Ar­tik­ke­len og bil­det ble se­ne­re fjer­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.