Oslo kledd til løpe­fest

– Hå­per Brann tar se­rie­gull, sier Ron­ny Dei­la. En sånn frekk­het!

Aftenposten - - Forside - åKom­men­tar Ola Bern­hus Kom­men­ta­tor Vå­ler­en­ga-Ro­sen­borg kl. 20.00 på TVNor­ge ola.bern­hus@af­ten­pos­ten.no

Vå­ler­en­ga-tre­ner Ron­ny Dei­la gjør det al­le tre­ne­re bur­de gjø­re, han sier det han me­ner, også om mot­stan­der­ne. Nå tir­rer han Ro­sen­borg, rett foran kam­pen i kveld.

Egent­lig bry­ter Dei­la folke­skik­ken, slik den er de­fi­nert blant nors­ke fot­ball­tre­ne­re. Pass dine egne sa­ker, unn­gå å si noe ne­ga­tivt om and­re, va­er dan­net.

Det er slik folk bør om­gås i en el­lers vond og lei ver­den. Men det er også mu­lig å mene at fotball er da ikke SÅ vik­tig. Det må gå an å mene noe om and­re tre­ne­re og and­re lag uten at det opp­fat­tes som en al­vor­lig for­na­er­mel­se.

Dess­uten er det øns­ke­lig. En le­ven­de dis­ku­sjon tre­ner­ne imel­lom kan ikke føre an­net enn godt med seg.

Fa­ren ved å mene

Det er der­for Ron­ny Dei­la bør få føl­ge av fle­re.

Den­ne gan­gen sier han alt­så at se­rie­gul­let bør hav­ne i Ber­gen i år.

Fint, sva­rer trøn­der­ne, det­te ten­ner oss eks­tra, rart at Dei­la er så dum.

Men kan­skje Dei­la ten­ker slik: Fot­ball­kam­per av­gjø­res ikke av høf­lig­hets­fra­ser, de av­gjø­res av fer­dig­he­ter og inn­sats ute på ba­nen. Det er in­gen grunn til å va­ere engste­lig for at mot­stan­de­ren kom­mer i kamp­hu­mør, det er jo en selv­føl­ge.

Vi hus­ker da Dei­la foran Lille­strøm-kam­pen i fjor sa at han hel­ler vil tape enn å spil­le fotball som LSK. For­fris­ken­de.

Det var et di­rek­te an­grep på Lille­strøms spille­stil, som er en kon­trast til det Dei­la har stått for og for­sø­ker å få til i Vå­ler­en­ga.

Had­de mot­stan­de­rens tre­ner tatt ut­ford­rin­gen, vil­le vi fått et for­fris­ken­de og nyt­tig ord­skif­te om hvil­ken vei norsk klubb­fot­ball bør vel­ge. Men det ble stil­le.

Ak­ku­rat som da Dag-Eilev Fa­ger­mo, tre­ne­ren i Odd, for no­en år siden kal­te Mol­de et kjøpe­lag og på den må­ten kri­ti­ser­te mot­stan­de­rens inn­kjøps­prak­sis og spil­ler­re­krut­te­ring.

Mol­de-tre­ner Tor Ole Skul­le­rud ble stram og sa at tre­ne­re bør hol­de sine me­nin­ger om and­re lag for seg selv. Skul­le­rud had­de støt­te, og slik er prak­sis i dag. Fa­ger­mo har truk­ket seg litt til­ba­ke og nøy­er seg med å erte litt, men vi skul­le gjer­ne sett ham på bar­ri­ka­de­ne igjen.

Tre­ner­nes ut­ta­lel­ser etter hver se­rie­run­de er en do­ku­men­ta­sjon av en fot­ball­de­batt uten vi­ta­li­tet.

De sier det sam­me

Hvem som har rett el­ler ikke, er ikke po­en­get. Dis­ku­sjo­nen er be­visst­gjø­ren­de og ut­vik­len­de i seg selv.

Kan­skje den­ne høf­lig­he­ten med­vir­ker til at norsk fotball har et stiv­net preg, der man­tra­et «det enk­les­te er det bes­te» er blitt en hind­ring for krea­ti­vi-

tet og ut­vik­ling. De bur­de mene at det som tel­ler, er å ut­fø­re det vans­ke­li­ge en­kelt.

Kom­bi­na­sjo­nen av enk­le ide­er og en­kel ut­fø­rel­se er å va­ere en en­kel mot­stan­der.

Der­for skal vi så len­ge det er mu­lig, ap­plau­de­re Dei­las for­søk på å ska­pe et mer sjanse­ska­pen­de Vå­ler­en­ga, ba­sert på va­ria­sjon, sam­spill og vi­ta­li­tet.

Hittil har for­sø­ke­ne mest va­ert en sam­men­hen­gen­de skuf­fel­se, der sta­dig nye spil­le­re kom­mer inn dø­ren på Val­le, ba­re for å vise at de ikke var gode nok li­ke­vel. El­ler at tre­ne­ren ikke er det.

Men kan­skje, kan­skje.

Trøn­der­ne grub­ler

I hvert fall rå­der det en utvil­som ja-stem­ning på Val­le nå, og en­de­lig skal are­na­en få en skik­ke­lig stor­kamp den­ne se­son­gen. Den sjan­sen bør Vå­ler­en­ga ta vare på – og vin­ne.

Er det noe som ty­der på det, an­net enn en løst fun­dert op­ti­mis­me ba­sert på et Bård Finne­fri­spark i sis­te se­rie­kamp? Ja, ett mo­ment til skal inn i vur­de­rin­gen. Ro­sen­borgs pro­ble­mer.

Er Ro­sen­borgs spil­le­re så prof­fe at de ikke er på­vir­ket av pro­ble­me­ne med Bendt­ner-slags­mål og In­ge­brigt­sen-retts­sak? El­ler har alt opp­sty­ret tatt opp­merk­som­het og ener­gi, i så fall en na­tur­lig re­ak­sjon?

Det er fle­re, også vi som er lang­va­rig im­po­nert av Ro­sen­borg, som gjer­ne ser Brann som se­rie­vin­ner i år – for va­ria­sjo­nens skyld. Og det er Ron­ny Dei­las enes­te be­grun­nel­se.

Brann kan vise seg selv og and­re klub­ber at Ro­sen­borg ikke tren­ger å vin­ne hvert år, og det blir al­le bed­re av.

Man­tra­et «det enk­les­te er det bes­te» er blitt en hind­ring for krea­ti­vi­tet og ut­vik­ling

FOTO: FREDRIK VARFJELL, BILDBYRÅN NORWAY

Ron­ny Dei­la er ikke som and­re fot­ball­tre­ne­re i Nor­ge. Han sier det han me­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.