Helse­per­so­nell får nye råd om dø­en­de pa­si­en­ter

Aftenposten - - Nyheter - BETHEN STEENBUCH

Nå kom­mer Helse­di­rek­to­ra­tet med na­sjo­na­le råd for lind­ren­de be­hand­ling på slut­ten av li­vet.

De nye rå­de­ne hand­ler om an­sat­tes kom­pe­tan­se til å snak­ke med på­rø­ren­de om om­sorg og ru­ti­ner, be­slut­nings­pro­ses­ser for er­na­e­ring og va­eske og lege­mid­del­be­hand­ling av luft­vei­er, smer­te og angst i li­vets sis­te fase.

Rå­de­ne tar også for seg de­tal­jer som et godt munn­stell, som er ve­sent­lig for at pa­si­en­ten skal føle seg vel, bli mind­re tørst og kla­re å kom­mu­ni­se­re med men­nes­ker rundt seg.

Et av punk­te­ne er at an­sat­te bed­re skal kun­ne «gjen­kjen­ne når pa­si­en­ten na­er­mer seg li­vets slutt, om til­stan­den sta­bi­li­se­rer seg el­ler om pa­si­en­ten er dø­en­de».

– Det kan va­ere vans­ke­lig å vite om dø­den nå na­er­mer seg, el­ler om det er opp­stått en akutt­si­tua­sjon som bør be­hand­les. Det kre­ves kom­pe­tan­se om pa­si­en­tens syk­dom og si­tua­sjo­nen for å vur­de­re det­te. De na­sjo­na­le, fag­li­ge rå­de­ne be­skri­ver uli­ke trekk ved at dø­den er na­er fore­stå­en­de, som vil kun­ne bi­dra til rik­ti­ge vur­de­rin­ger, sier Per Mag­ne Mi­ka­el­sen, av­de­lings­di­rek­tør i Helse­di­rek­to­ra­tet.

– Vans­ke­lig tema for man­ge

Bak­grun­nen for de nye rå­de­ne er blant an­net en norsk of­fent­lig ut­red­ning (NOU) fra 2017. Her står det at man­ge eld­re le­ver li­vets slutt­fase med be­ty­de­lig li­del­se uten re­le­van­te til­tak. Iføl­ge rap­por­ten vi­ser også nors­ke stu­di­er at smerte­til­stan­der hos eld­re pa­si­en­ter er un­der­be­hand­let.

En SINTEF-rap­port fra 2016, vi­ser i til­legg at:

Det er ho­ved­sa­ke­lig kreft­pa­si­en­ter som får spe­si­elt or­ga­ni­sert lind­ren­de be­hand­ling.

Langt fle­re pa­si­ent­grup­per har be­hov for slik smerte­lind­ring.

I kom­mu­ne­ne er til­bu­det om smerte­lind­ring va­rie­ren­de.

De­men­te er en ut­ford­ren­de pa­si­ent­grup­pe.

Det er be­hov for mer kom­pe­tan­se om smerte­lind­ring blant helse­per­so­nell.

Ver­dig død

– Mye av det­te er te­ma­er som ikke er ukjen­te i sa­ker som kom­mer til oss, sier pa­si­ent- og bru­ker­om­bud i Oslo og Akers­hus, An­ne-Li­se Kris­ten­sen.

– Ikke sjel­den skyl­des det man­gel på in­for­ma­sjon til på­rø­ren­de. Min opp­fat­ning er at te­ma­et dø­den og ver­dig død fort­satt er vans­ke­lig for man­ge. Inn­sat­sen for å styr­ke helse­per­so­nel­lets kom­pe­tan­se, evne og vil­je til å ta det­te opp med på­rø­ren­de må styr­kes. Den må rett og slett tre­nes på.

Kris­ten­sen me­ner det må leg­ges bed­re til ret­te både for god pal­lia­tiv medi­sinsk be­hand­ling og god kom­mu­ni­ka­sjon rundt valg som gjø­res for å sik­re den en­kel­te pa­si­ent gode til­rette­lag­te pa­si­ent­for­løp og en ver­dig død.

– Skal opp­le­ve trygg­het

Eld­re- og folke­helse­mi­nis­ter Åse Michael­sen (Frp) er glad for at helse­per­so­nell nå får nye ret­nings­lin­jer for lind­ren­de be­hand­ling.

– Al­le i li­vets slutt­fase skal opp­le­ve trygg­het og få en ver­dig av­slut­ning på li­vet. Vi må sik­re at al­vor­lig syke og på­rø­ren­de blir godt iva­re­tatt og mø­tes med re­spekt og var­me. Jeg er opp­tatt av at in­gen skal måt­te dø ale­ne. Jeg er glad for at ret­nings­lin­je­ne un­der­stre­ker at vi også må iva­re­ta den en­kel­tes so­sia­le og ån­de­li­ge be­hov, sier stats­rå­den til Af­ten­pos­ten.

Helse­di­rek­to­ra­tet har tid­li­ge­re ut­ar­bei­det Na­sjo­nalt hand­lings­pro­gram med ret­nings­lin­jer for pal­lia­sjon i kreft­om­sor­gen. De nye fag­li­ge rå­de­ne vil om­fat­te langt fle­re men­nes­ker, uav­hen­gig av dia­gno­se.

I dag gis lind­ren­de be­hand­ling på syke­hjem, i hjemme­tje­nes­ten og på syke­hus. Kunn­skap og er­fa­ring på om­rå­det va­rie­rer.

– Be­tyr det at det er til­fel­dig hvil­ken be­hand­ling man får ved li­vets slutt?

– Det vil va­ere va­ria­sjon, nett­opp for­di lind­ren­de be­hand­ling ut­øves i for­skjel­li­ge de­ler av helse­tje­nes­ten og av per­so­na­le med ulik kom­pe­tan­se. Der­for er det vik­tig at Helse­di­rek­to­ra­tet nå har la­get dis­se fag­li­ge rå­de­ne som per­so­na­let kan be­nyt­te. Pa­si­ent og på­rø­ren­de kan opp­le­ve trygg­het ved at man får best mu­lig opp­føl­ging, sier av­de­lings­di­rek­tør Per Mag­ne Mi­ka­el­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.