Pro­ble­met med å berge ban­ker

Aftenposten - - Nyheter - SIGURD BJØRNESTAD

Al­le er eni­ge i at ban­ker må red­des. Men når ban­ke­ne vet det­te, kan de bli fris­tet til å ta mer ri­si­ko. Det kan for­ster­ke kri­sen.

– Jeg har hatt gle­den av å va­ere med på å hånd­te­re to sto­re fi­nan­si­el­le kri­ser.

Tid­li­ge­re sen­tral­bank­sjef og topp­by­rå­krat Svein Gjedrem star­tet med å for­tel­le om ar­beids­li­vets gle­der på et fro­kost­møte i tanke­smi­en Ci­vi­ta for­ri­ge ons­dag.

I for­kant av 10-års­ju­bi­le­et for kon­kur­sen i den ame­ri­kans­ke in­ves­te­rings­ban­ken Leh­man Brot­hers har se­mi­na­re­ne va­ert man­ge. Det har va­ert mye mim­ring fra dem som hånd­ter­te sjokk­bøl­ge­ne som nåd­de Nor­ge.

Ett av man­ge spørs­mål var knyt­tet til det ube­ha­ge­li­ge fak­tum at ban­ker er «too big to fail». De er for sto­re og vik­ti­ge til å gå kon­kurs.

Så hvor­for er det slik at myn­dig­he­te­ne nes­ten uten unn­tak red­der ban­ke­ne når fi­nans­kri­se­ne kom­mer?

Sta­ten må red­de dem

Gjedrem er ikke i tvil om at ban­ke­ne må red­des.

– De sam­funns­øko­no­mis­ke kost­na­de­ne er mye stør­re enn de be­drifts­øko­no­mis­ke. Det er en helt enorm for­skjell, sa han hos Ci­vi­ta.

At bank­ak­sjo­na­ere­ne ta­per pen­ge­ne sine er en re­la­tivt li­ten be­drifts­øko­no­misk kost­nad.

Mye ver­re er det at kre­ditt­strøm­me­ne stop­per opp. Be­drif­ter og per­soner får ikke kort­va­ri­ge el­ler lang­va­ri­ge lån. Det blir ikke mye bo­lig­salg, bo­lig­byg­ging og in­ves­te­rin­ger i nye ar­beids­plas­ser uten kre­ditt.

– Det­te er grun­nen til at ban­ke­ne er re­gu­lert og grun­nen til at nors­ke re­gu­le­rings­myn­dig­he­ter ikke kan sit­te stil­le hvis bank­sys­te­met rak­ner, sa Gjedrem.

– Bør ikke red­des

Vise­sen­tral­bank­sjef Jon Ni­co­lai­sen holdt til­ba­ke i april 2015 fore­dra­get «Bør ban­ker ber­ges?»

– Ban­ker bør ikke ber­ges. Men ban­ke­nes funk­sjo­ner må ber­ges. Hvis ikke, ram­mes all øko­no­misk ak­ti­vi­tet, sa han da.

I prak­sis er skil­let mel­lom «ban­ker» og «ban­ke­nes funk­sjon» nes­ten umu­lig å gjen­nom­føre.

Der­for blir ban­ke­ne red­det, gang etter gang. Unn­ta­ket er Leh­man Brot­hers i 2008. Kon­kur­sen skap­te kaos i fi­nans­mar­ke­de­ne.

Fre­dag var Ni­co­lai­sen til­ba­ke på et fag­se­mi­nar Fi­nans­de­par­te­men­tet ar­ran­ger­te. Hans førs­te er­fa­ring med fi­nans­kri­sen gle­det man­ge i sa­len.

– Det gjel­der å hol­de på de gam­le gut­ta!

Man­ge av de sen­tra­le by­rå­kra­te­ne som hånd­ter­te fi­nans­kri­sen i 2008, had­de er­fa­ring fra den nors­ke bank­kri­sen tid­lig på 1990-tal­let. Den var egen­skapt i Nor­ge. Kri­sen i 2008 kom til Nor­ge fra USA.

Red­ning kan gi mer ri­si­ko

En sen­tral ut­ford­ring i bank­red­ning er: Viss­he­ten om at de nes­ten helt sik­kert blir ber­get, kan på­vir­ke ban­ke­nes ad­ferd.

– Det har kost­na­der å red­de ban­ke­ne. Ak­tø­re­ne byg­ger inn at de blir red­det og tar stør­re ri­si­ko enn de el­lers vil­le ha gjort, sa Gjedrem.

Blant an­net for å unn­gå slikt er re­gu­le­rin­gen av ban­ke­ne stram­met til etter fi­nans­kri­sen. Ban­ke­ne må byg­ge opp stør­re buf­fe­re av egen­ka­pi­tal for å kun­ne møte nye kri­ser.

På se­mi­na­re­ne var al­le eni­ge om at det­te er bra.

Ikke ba­re idyll

Men myn­dig­he­ter og ban­ker er ikke beste­ven­ner li­ke­vel. Bud­ska­pet fra den nors­ke bank­na­e­rin­gen er at den blir stren­ge­re re­gu­lert enn sine kon­kur­ren­ter i de and­re nor­dis­ke lan­de­ne.

Bud­ska­pet lå klart mel­lom lin­je­ne hos DNB-sjef Ru­ne Bjer­ke på Ci­vi­ta-se­mi­na­ret. Hos Fi­nans­de­par­te­men­tet to da­ger etter var adm. di­rek­tør Idar Kreut­zer i na­e­rings­or­ga­ni­sa­sjo­nen Fi­nans Nor­ge mye kla­re­re.

– Det er ele­men­ter i re­gu­le­rin­gen som gjør at de nors­ke ban­ke­ne ta­per kon­kur­ranse­kraft over­for de bes­te kun­de­ne med den la­ves­te ri­si­ko­en, sa han.

Den­ne ef­fek­ten skjøn­ner han ikke at myn­dig­he­te­ne opp­mun­t­rer til.

Ut­len­din­ge­ne tar mar­ke­det

Kreut­zer pek­te på at ban­ke­ne i de and­re nor­dis­ke lan­de­ne blir re­gu­lert etter reg­le­ne i sine hjem­land. Dis­se har vokst til å ha en mar­keds­an­del på 40 pro­sent i det nors­ke be­drifts­mar­ke­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.