NISO kre­ver minste­lønn

Aftenposten - - Sport -

NISO kre­ver at spil­ler­ne i den nors­ke elite­se­ri­en i ishockey får minste­lønn, skri­ver Nit­ten.no.

Is­hockey­nett­ste­det skri­ver at ut­øver­or­ga­ni­sa­sjo­nen NISO for­hand­ler med NHO Idrett/Abe­lia, og at et av kra­ve­ne er minste­lønn.

– Det­te er et tema som spil­ler­ne selv øns­ker å ret­te fo­kus på, og ini­tia­ti­vet kom­mer fra eld­re spil­le­re som selv har va­ert unge og lavt­løn­ne­de i liga­en. Det er en uri­me­lig for­skjells­be­hand­ling mel­lom en del spil­le­re i dag, sa­er­lig for unge spil­le­re, som er med på stort sett all ak­ti­vi­tet, men som li­ke­vel kom­pen­se­res sva­ert lavt sier for­bunds­le­der Joa­chim Wall­tin til Nit­ten.no.

Je­sper Ho­el, som spil­ler for Mang­le­rud Star og er styre­med­lem i NISO, me­ner at elite­se­rie­spil­ler­ne bør ha den sam­me minste­løn­nen som Topp­se­ri­en i fotball – 4000 kro­ner i må­ne­den.

– Vi har full for­stå­el­se for at det er sto­re øko­no­mis­ke for­skjel­ler i norsk hockey, men i Get-liga­en er løs­nin­gen gans­ke en­kel: Da må man vel­ge å ha en im­port­spil­ler mind­re el­ler å be­ta­le no­en av de and­re spil­ler­ne mind­re, sier Je­sper Ho­el til Nit­ten. no. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.