Ya­tes av­gjor­de på knall­hard fjell­e­tap­pe

Aftenposten - - Sport -

Han le­det Ita­lia rundt i vår, men sprakk. Nå kan ba­re uhell stop­pe Si­mon Ya­tes i Spa­nia rundt.

Med sprek­ken i Giro d’Ita­lia friskt i min­ne, sik­ret Si­mon Ya­tes sam­men­lagt­sei­e­ren i Vu­el­ta a Es­paña på nest sis­te etap­pe i går.

Den bri­tis­ke Mitch­el­ton Scott-ryt­te­ren har va­ert ikledd den røde sam­men­lagt­t­røy­en i to­talt ni etap­per og syk­let inn til tredje­plass i An­dor­ra. Sam­ti­dig økte han for­spran­get til andre­mann i sam­men­dra­get, Ale­jan­dro Val­ver­de, som fikk en sva­ert tung dag i fjel­le­ne.

Uten uhell står Ya­tes øverst på po­di­et når årets ritt av­slut­tes i Mad­rid i dag. 26-årin­gen har ett mi­nutt og 46 se­kun­der ned til na­er­mes­te kon­kur­rent før sjar­møretap­pen.

Quin­ta­na skuf­fet

17 kilo­me­ter før slutt stakk Ya­tes ifra ho­ved­fel­tet for å ta opp jak­ten på Nai­ro Quin­ta­na og Mi­guel Án­gel Ló­pez i brudd. Quin­ta­na falt etter hvert av, sam­ti­dig som En­ric Mas kom seg opp til Lopéz.

Til slutt skul­le Mas og Ló­pez gjø­re opp om sei­e­ren, og da var spans­ke Mas ster­kest. Ya­tes kom inn på tredje­plas­sen og kun­ne jub­le for sam­men­lagt­sei­e­ren.

Det var nok eks­tra dei­lig for bri­ten. I mai var­tet han opp med tre etappe­sei­ere i Giro d’Ita­lia og lå an til å vin­ne rit­tet, men sprakk to etap­per før slutt.

Tre bri­ter til topps

Ve­gard Sta­ke La­en­gen og Sven Erik By­strøm kom inn sam­men med ho­ved­fel­tet.

Al­le de tre sto­re etappe­rit­te­ne den­ne se­son­gen en­der alt­så opp med bri­tisk sei­er. Først vant Chris Froo­me i Ita­lia, så Ge­raint Tho­mas i Frank­ri­ke, før nå Ya­tes tar sei­e­ren i Spa­nia Rundt. (NTB)

Si­mon Ya­tes blir den tred­je bri­ten som vin­ner et tre­ukers­ritt den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.