85

Aftenposten - - Navn -

STEI­NAR PETTERSEN,

Kal­bakk­slyn­gen 15, 0951 Oslo.

Stei­nar Pettersen, også kalt Stip­pen og Step­pis, er opp­vokst på Ila/St. Hans­hau­gen og var i meste­par­ten av sin ar­beids­kar­rie­re mon­tør i Oslo Lys­ver­ker/Oslo Ener­gi/Hafs­lund.

Rør­leg­ger­mes­ter JAN PETTER AN­DER­SEN,

En­ge­ne 92 A, 3012 Dram­men Ju­bi­lan­ten er født i den gang Øst­re Aker, på Høy­brå­ten i Oslo. Han har mes­ter­brev i rør­leg­ger­fa­get og mon­tør­ser­ti­fi­kat grup­pe L og er tid­li­ge­re drifts­le­der ved Det nors­ke ra­dium­hos­pi­tal.

Si­vil­øko­nom, tid­li­ge­re kon­sern­sjef MAG­NE GUNNARSON,

Bank­vei­en 14,

1983 As­ker. Ju­bi­lan­ten var kon­sern­sjef i Ben­nett-grup­pen fra 1977 til 1995. Han star­tet som postelev i Post­ver­ket i 1951. Han stu­der­te ved Oslo Han­dels­gym og siden NHH fra 1958 til 1961 og IFM 1963. Han var re­klame­kon­su­lent i BAB., ma­na­ge­ment trai­nee i SAS i Stock­holm og Frank­furt og der­et­ter salgs­sjef for SAS/Thai/ Swis­sa­ir i Sin­ga­po­re/Malay­sia i 1967. Han ble så an­satt i Thai Air­ways som om­råde­sjef for Malay­sia og ble Nor­ges førs­te kon­sul i Kua­la Lum­pur 1970. Fra 1972 var han ma­na­ger ad­mi­ni­stra­tion for SAS Mar­ke­ting World­wi­de og fra 1974 adm.dir for Glo­be­trot­ter Tours AB før han i 1977 kom til­ba­ke til Nor­ge som kon­sern­sjef i Ben­nett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.