På den­ne dag

Aftenposten - - Navn -

1787: USAs grunn­lov ble ved­tatt i Phi­ladel­phia. Do­ku­men­tet som be­gyn­ner med or­de­ne «We the Pe­op­le» trek­ker opp prin­sip­pe­ne for all lov­gi­ving og myn­dig­hets­ut­øvel­se på fø­de­ralt nivå i USA, og re­gu­le­rer også for­hol­det mel­lom fø­de­ra­sjo­nen, del­sta­te­ne og de en­kel­te bor­ge­re. Den hånd­skrev­ne ori­gi­nal­teks­ten er ført i pen­nen av en sek­reta­er ved navn Ja­cob Shal­lus, som skal ha mot­tatt 30 dol­lar i ho­no­rar for ar­bei­det. Det fire si­ders do­ku­men­tet er skre­vet på per­ga­ment av en­ten geit-, sau- el­ler kalve­hud (fors­ker­ne er usik­re), og om­fat­ter om­kring 4000 ord. Ori­gi­nal­teks­ten til den ame­ri­kans­ke grunn­lo­ven opp­be­va­res i The Na­tio­nal Ar­chi­ves Buil­ding i Washing­ton, D.C.

1948: Grev Fol­ke Berna­dot­te ble drept i et at­ten­tat i Je­ru­sa­lem. Den svens­ke fi­lan­tro­pen og di­plo­ma­ten hus­kes ikke minst for å ha or­ga­ni­sert den stor­stil­te eva­ku­e­rin­gen av skan­di­na­vis­ke fan­ger fra tys­ke kon­sen­tra­sjons­lei­rer i 1945, fore­tatt med hvi­te bus­ser. I 1948 fikk han i opp­drag av FN å meg­le i Pa­le­stina­kon­flik­ten. 17. sep­tem­ber stan­set med­lem­mer av den para­mi­li­ta­ere sio­nist­or­ga­ni­sa­sjo­nen Le­hi, også kalt Stern-liga­en, Berna­dot­tes bil­kor­te­sje på vei gjen­nom Je­ru­sa­lem. Ter­ro­ris­te­ne skjøt Berna­dot­te og den frans­ke obers­ten André Sé­rot.

2011: Pro­test­be­ve­gel­sen Oc­cupy Wall Stre­et inn­tok plas­sen Zuccot­ti Park i New Yorks fi­nans­dis­trikt. De­mon­stran­te­ne kom til å hol­de skan­sen på plas­sen gjen­nom man­ge uker, i pro­test mot det de men­te var sam­funns­un­der­gra­ven­de grå­dig­het og kor­rup­sjon i fi­nans­na­e­rin­gen. Det var ak­ti­vis­ter fra den ca­na­dis­ke mil­jø- og anti-for­bruks­or­ga­ni­sa­sjo­nen Ad­bus­ters som tok ini­tia­ti­vet til de­mon­stra­sjo­nen. Cir­ka 1000 per­soner sam­let seg på plas­sen den førs­te da­gen, un­der pa­ro­len «We are the 99 per­cent». Pa­ro­len var en spiss­for­mu­le­ring av opp­fat­nin­gen om at 99 pro­sent av USAs be­folk­ning ba­erer byr­de­ne for den ene, pri­vi­le­ger­te pro­sent­an­de­len som sit­ter med pen­ge­ne og mak­ten. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.