50

Aftenposten - - Navn -

Po­li­tisk råd­gi­ver KNUT RO­GER AN­DER­SEN,

Treske­vei­en 67, 0681 Oslo.

Knut Ro­ger An­der­sen er siden 2007 po­li­tisk råd­gi­ver i ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjo­nen Del­ta, og siden 2013 ge­ne­ral­sek­reta­er/dag­lig le­der i Nor­disk Tje­neste­manns­råd (NTR). Han stu­der­te ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, og han var med­lem av Oslo by­sty­re for Ap i tolv år fra 1991. Han har hatt en rek­ke po­li­tis­ke verv, blant an­net som med­lem av Oslo Havne­sty­re og skole­sty­ret. Han blant an­net har va­ert styre­med­lem i Oslo Ap, fyl­kes­styre­med­lem i AUF i Oslo og le­der i Gro­rud­da­len Ar­bei­der­par­ti.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.