75

Aftenposten - - Navn -

Tann­lege SVEIN ERIK SANDVOLD,

Leke­park­ve­gen 20, 2319 Ha­mar. Ju­bi­lan­ten er født og opp­vokst i Ha­mar og tok sin tann­lege­ek­sa­men i Oslo i 1966. Han gjor­de sin si­vi­le plikt­tje­nes­te på Ør­nes og had­de pri­vat­prak­sis i Ha­mar. Han har va­ert of­fent­lig an­satt som tann­lege på Vaer­øy og Røst, Mo­elv og i Ha­mar­om­rå­det og også va­ert miljø­ar­bei­der/tann­lege ved Evan­ge­lie­sen­te­ret.

Tid­li­ge­re di­rek­tør/ kap­tein­løyt­nant BENT BERNHARD BREKKE,

Cap­pe­lens gate 15, 3717 Ski­en.

Bent Bernhard Brekke var fra 1978 til 2003 øko­nomi­sjef/øko­nomi­di­rek­tør for Iso­la­kon­ser­net. Brekke tok Sjø­krigs­sko­len i Ber­gen. Han har også stu­dert juss. Un­der plikt­tje­nes­ten had­de han blant an­net tre år sjø­tje­nes­te som skips­in­ten­dant og to års tje­nes­te i For­sva­rets regn­skaps­sen­tral. Fra 1970 til 1971 var han per­son­lig ad­ju­tant for da­va­eren­de kron­prins Ha­rald. Etter endt plikt­tje­nes­te i Sjø­for­sva­ret var han i seks år øko­nomi­di­rek­tør for ame­ri­kans­ke data­sel­ska­per i Oslo og Kø­ben­havn. Han er Rid­der av den Is­lands­ke Falke­or­de­nen, har mot­tatt Det Kgl. sel­skap for Nor­ges Vels me­dal­je for lang og tro tje­nes­te, Sjø­for­sva­rets verne­dyk­tig­hets­me­dal­je og Det mi­li­ta­ere skyt­ter­mer­ket i gull.

ERLING BERG,

Øv­re Lyng­hau­gen 22, 5038 Ber­gen. Erling Berg er pri­vat­prak­ti­se­ren­de tann­lege ved Preste­sti­en Tann­lege­prak­sis i Åsa­ne, som har hatt 40 års drift siden 1973. Fra 1998 til 2016 var han in­struk­tør­tann­lege ved In­sti­tutt for Kli­nisk Odon­to­lo­gi, Ka­rio­lo­gi, ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.