Ei­en­doms­skat­ten

Aftenposten - - Nyheter -

Ei­en­doms­skatt er en kom­mu­nal skatt som den en­kel­te kom­mu­ne kan skri­ve ut. Kom­mune­sty­ret av­gjør også hvil­ken skatte­sats som skal be­nyt­tes. Eien­doms­skatte­lo­ven sier at skat­ten skal lig­ge mel­lom 2 og 7 pro­mil­le av ei­en­doms­skatte­grunn­la­get.

Re­gje­rin­gen fore­slår å re­du­se­re mak­si­mal sats fra 7 til 5 pro­mil­le av bo­li­gens ver­di. Hvis for­sla­get får fler­tall, vil 68 kom­mu­ner mis­te til­sam­men 333 mil­lio­ner kro­ner i inn­tek­ter.

Oslo har 3 pro­mil­le ei­en­doms­skatt på bo­lig med et bunn­fra­drag på 4,6 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.