Får rei­se fra Tyr­kia etter to år i fan­gen­skap

Aftenposten - - Nyheter - Tor Ar­ne An­dre­as­sen Af­ten­pos­tens kor­re­spon­dent

En dom­stol i Iz­mir døm­te i går Brun­son til 3,5 års feng­sel, men ved­tok sam­ti­dig at han kan løs­la­tes for­di han har sit­tet så len­ge i va­re­tekt.

Der­med kan Brun­son få for­la­te Tyr­kia, etter over to år i feng­sel og hus­ar­rest. Løs­la­tel­sen skal ha kom­met i or­den etter at ame­ri­kans­ke og tyr­kis­ke myn­dig­he­ter ble enig om en hem­me­lig av­ta­le, meld­te NBC News tid­li­ge­re i går.

I lik­het med tu­se­ner av and­re ble han ar­res­tert i for­bin­del­se med de om­fat­ten­de ut­rensk­nin­ge­ne etter det mis­lyk­ke­de kupp­for­sø­ket i Tyr­kia den 15. juli 2016.

Brun­son gråt da det ble kunn­gjort at han vil­le bli løs­latt, sier vit­ner som var til ste­de i retts­sa­len.

– Jeg er en uskyl­dig mann, jeg el­ser Je­sus, jeg els­ker Tyr­kia, sa Brun­son før doms­av­si­gel­sen.

Spio­na­sje og ter­ror­støt­te

Brun­son, som har dre­vet mi­sjons­ar­beid i Tyr­kia i over to ti­år, har va­ert an­kla­get for både spio­na­sje og ter­ro­ris­me. Tyr­kis­ke på­tale­myn­dig­he­ter har an­kla­get ham for både å støt­te den kur­dis­ke be­ve­gel­sen PKK og nett­ver­ket til pre­di­kan­ten Fet­hul­lah Gü­len, som i Tyr­kia om­ta­les som FETÖ, Fet­hul­lahs ter­ror­nett­verk.

Brun­son har hev­det sin uskyld. Ame­ri­kans­ke tje­neste­menn som var til ste­de un­der tid­li­ge­re retts­hø­rin­ger, hev­det at sa­ken i stor grad byg­get på tvil­som­me vitne­prov fra hem­me­li­ge in­for­man­ter og at det i rea­li­te­ten ikke var blitt pre­sen­tert et enes­te hånd­fast be­vis.

Trakk be­skyld­nin­ger

I lø­pet av hø­rin­gen i en dom­stol ved Iz­mir i går snud­de tre av vit­ne­ne som had­de blitt brukt som be­vis mot Brun­son, mel­der Hur­ri­y­et.

Et av vit­ne­ne sa at hun «ald­ri had­de hørt før at med­lem­mer av PKK fikk be­hand­ling ved et syke­hus som var eid av en venn av Brun­son.

Et an­net vit­ne, som ikke ble navn­gitt, sa han ikke had­de sett at folk som an­gi­ve­lig til­hør­te FETÖ var i et bønne­hus hos Brun­son. Han sa nå at han bare had­de hørt ryk­ter om det.

Et tred­je vit­ne trakk opp­lys­nin­ger om at sy­ris­ke med­lem­mer av Brun­sons me­nig­het la­get bom­ber for ter­ror­an­grep.

An­ty­det byt­te

Ame­ri­ka­ner­ne har krevd at Brun­son måt­te løs­la­tes, men tyr­ker­ne har vist til at dom­sto­le­ne må få av­gjø­re sa­ken. Sam­ti­dig har de an­ty­det at de kun­ne ten­ke seg å byt­te Brun­son mot Fet­hul­lah Gü­len, som har bodd i ek­sil i USA i nes­ten 20 år.

Det har ame­ri­ka­ner­ne over­ho­det ikke va­ert in­ter­es­sert i. De me­ner Brun­son er uskyl­dig og er hel­ler ikke blitt im­po­nert over tyr­ker­nes be­vis for at Gü­len var ansvarlig for kupp­for­sø­ket i 2016.

Ram­met øko­no­mi­en

I som­mer had­de USA fått nok. De dob­let toll­sat­se­ne for stål og alu­mi­ni­um fra Tyr­kia og ved­tok sank­sjo­ner mot Tyr­kias jus­tis- og in­nen­riks­mi­nis­ter i au­gust.

Den tyr­kis­ke øko­no­mi­en har slitt len­ge og tål­te ikke stri­den med ame­ri­ka­ner­ne. Den tyr­kis­ke lira­en stup­te, og pris­stig­nin­gen har nådd nye høy­der på over 20 pro­sent.

Er­do­gan lo­vet å bed­re øko­no­mi­en bare han fikk mer makt som pre­si­dent, men nå har re­gje­rin­gen hans måt­tet kut­te i bud­sjet­te­ne og skrin­leg­ge pre­sti­sje­pro­sjek­ter som har va­ert Er­do­gans vare­mer­ke.

For USAs pre­si­dent Do­nald Trump kan Brun­son-sa­ken nå bli en so­lid uten­riks­sei­er.

– Job­ber vel­dig hardt med pas­tor Brun­son, skri­ver Trump på Twit­ter.

FOTO: DHA/NTB SCANPIX

And­rew Brun­son (t.h.) satt i feng­sel fra ok­to­ber 2016 til juli 2018, da han ble over­ført til hus­ar­rest. Nå vil han tro­lig få lov til å for­la­te Tyr­kia.

Den tyr­kis­ke pre­di­kan­ten Fet­hul­lah Gü­len bor i USA. Tyr­kia an­kla­ger ham for å ha stått bak kupp­for­sø­ket i 2016 og vil­le byt­te ham mot pas­tor And­rew Brun­son.

No­ri­ne Brun­son, kona til And­rew Brun­son, på vei til retts­hø­rin­gen i Iz­mir i går.

Istan­bul

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.