Kri­ti­ke­re av kjen­d­is­bryl­lup stemp­les som Har­ry Pot­ter­skur­ker

Aftenposten - - Nyheter - KJE­TIL HANSSEN

I en li­ten, privat og fø­lel­ses­la­det se­re­mo­ni i kyst­byen Ha­de­ra litt nord for Tel Aviv sa TV-an­ker Lucy Aharish og skue­spil­ler Tsa­hi Hale­vi ons­dag kveld ja til hver­and­re.

Der­med tok en po­li­tisk-re­li­giøs kran­gel helt av. År­sak: Hun er mus­limsk ara­bisk-is­rae­ler, og han er jøde.

– For­fø­re en jø­disk sjel

Oren Hazan, et med­lem av na­sjo­nal­for­sam­lin­gen Knes­set fra re­gje­rings­par­ti­et Likud, kom med et av de mest om­strid­te ut­fal­le­ne.

– Jeg kland­rer ikke Lucy Aharish for å for­fø­re en jø­disk sjel for å ska­de na­sjo­nen og be­gren­se an­tal­let jø­dis­ke barn som vi­dere­fø­rer den jø­dis­ke aet­ten. Tvert imot er hun vel­kom­men til å kon­ver­te­re, skri­ver Hazan på Twit­ter.

Han kland­rer der­imot Hale­vi. – Lucy, det er ikke per­son­lig, men vit at Tsa­hi er min bror og at Is­ra­els folk er mitt folk. Ikke mer as­si­mi­le­ring, skrev han.

As­si­mi­le­ring er når en mi­no­ri­tet gir av­kall på egen kul­tur og inn­ret­ter seg etter ma­jo­ri­tets­kul­tu­ren.

In­nen­riks­mi­nis­ter Ary­eh De­ri sa i ha­erens ra­dio­ka­nal at ek­te­ska­pet mel­lom de to var galt og at as­si­mi­le­ring spi­ser opp det jø­dis­ke folk.

A-kjen­di­ser

De to ny­gif­te er ikke hvem som helst i det is­ra­els­ke sam­funn. Hun er kjent som pro­gram­le­der fra fle­re fjern­syns­ka­na­ler og var den førs­te ara­be­ren som var ny­hets­opp­le­ser i bes­te sende­tid i is­ra­elsk TV. I 2015 ble hun ut­valgt til å ten­ne fak­ke­len på na­sjo­nal­min­nes­mer­ket Herzl-fjel­let un­der na­sjo­nal­dags­fei­rin­gen.

Han er stjer­ne fra thril­ler­se­ri­en Fau­da på Net­flix og kom også til fi­na­len i sang­kon­kur­ran­sen The Voice. Nå er han også ak­tu­ell som Muam­mar Gada­fi i Net­flix-fil­men The An­gel.

Ek­te­skap re­li­giø­se

Det er uklart nøy­ak­tig hva slags for­mell sta­tus gif­ter­må­let mel­lom de to fore­lø­pig har.

– I Is­rael er alle ek­te­skaps­inn­gå­el­ser re­li­giø­se. De er en­ten jø­dis­ke, krist­ne el­ler mus­lims­ke og så vi­de­re, for­kla­rer Er­vin Kohn, for­stan­der ved Det Mo­sa­is­ke Tros­sam­funn i Oslo.

Folk som vil inn­gå ikke-re­li­giø­se ek­te­skap, rei­ser nor­malt til Ky­pros og gif­ter seg der. Slik blir gif­ter­må­le­ne de­res gyl­dig også i Is­rael, en­ten de har for­skjel­lig re­li­gion el­ler er av sam­me kjønn, på­pe­ker Kohn over­for Af­ten­pos­ten.

Han mis­ten­ker at kri­tik­ken som er ret­tet mot pa­rets bryl­lup, mer er ut­trykk for po­li­tisk ut­nyt­tel­se av hendelsen enn re­ell re­li­giøs be­kym­ring.

– Kval­men­de og ra­sis­tisk

Kri­ti­ker­ne av pa­ret har også fått kraf­tig mot­bør i Is­rael. Stav Shaf­fir, med­lem av Knes­set fra Sio­nist­unio­nen, en sen­trum-ven- stre-al­li­an­se, kal­te Hazans ut­spill kval­men­de og ra­sis­tisk.

– Den mo­di­ge og god­hjer­te­de Lucy Aharish for­står bed­re hva det er å va­ere jøde enn Hazan gjør, hev­det hun på Twit­ter.

Har­ry Pot­ter-re­fe­ran­ser

En av hen­nes parti­fel­ler, Shel­ly Yachi­m­ovich, tok i bruk Har­ry Pot­ter-be­gre­per da hun ga kri­ti­ker­ne det glat­te lag.

– Døds-eter­ne trod­de bare de som er full­blods, får ek­sis­te­re. Den som gif­tet seg med en gomp, ble an­sett som for­ra­e­der, min­net hun om.

I Pot­ter-ro­ma­ne­ne stam­mer full­blods troll­menn fra troll­manns­lek­ter, mens en gomp er per­son uten ma­gis­ke ev­ner.

Først og fremst is­rae­ler

Lite ty­der på at pa­ret er sva­ert re­li­giø­se i sitt pri­vat­liv. Da Aharish ble in­ter­vju­et i 2015 etter å ha tent na­sjo­nal­dags­fak­ke­len, sa hun til Times of Is­rael:

– I dag når folk spør meg hva jeg er, sva­rer jeg at jeg er is­rae­ler. Jeg skam­mer meg ikke over det. Så er jeg en kvin­ne, og så er jeg en ara­bisk mus­lim. Det er rekke­føl­gen: Is­rae­ler, kvin­ne, ara­bisk mus­lim.

VILENSKY, REUTERS/NTB SCANPIX FOTO: MEGGIE

Lucy Aharish og Tsa­hi Hale­vi po­se­rer for et bil­de un­der bryl­lups­fes­ten sin ons­dag den­ne uken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.