Oslo-bis­kop støt­ter OD for pa­le­stinsk ung­dom

Aftenposten - - Nyheter -

Bis­kop Ka­ri Veite­berg ber Den nors­ke kir­ke la ung­dom job­be for seg un­der ope­ra­sjon dags­verk (OD), stikk i strid med boi­kot­ten and­re ak­tø­rer opp­ford­rer til.

– Jeg vil opp­ford­re me­nig­he­ter i Den nors­ke kir­ke til å mel­de seg som ar­beids­gi­ve­re på OD-da­gen 1. no­vem­ber, skri­ver Veite­berg i et le­ser­inn­legg i Vårt Land.

Ope­ra­sjon dags­verk er Nor­ges størs­te so­li­da­ri­tets­ak­sjon der ung­dom i ung­doms- og vi­dere­gå­en­de sko­ler i hele Nor­ge job­ber én dag og gir løn­nen til ung­dom som tren­ger det. Inn­tek­te­ne fra årets OD-ak­sjon går til KFUK-KFUM Glo­bals ar­beid for traume­be­hand­ling og ut­dan­ning av pa­le­stinsk ung­dom. Blant dem som har opp­ford­ret til boi­kott er Det mo­sa­is­ke tros­sam­funn og or­ga­ni­sa­sjo­nen Med Is­rael for fred (MIFF). (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.